Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

วีธีหางบการเงินย้อนหลัง 10 ปี

ผมอยากสอบถาม ว่าวิธีหางบการเงินย้อนหลัง 5 ปี 10 ปี ต้องเข้าไปเว็บอะไรครับ เพื่อปริ้นออกมาวิเคราะห์
ขอบคุณครับ


 

ตอบลูกศิษย์ :

1) Google กลต เอกสารที่เผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

2) จะมีรายการ website กลต ขึ้นมา ให้เลือกรายการแรกแล้วใส่ข้อมูลหุ้นที่ต้องการเลยครับ

3) Website กลต จะมีลักษณะตามรูปด้านล่าง

11029932_722853294490386_5053378773025691768_o
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ด้วยความเคารพ
พงศกร บุญวรเมธี
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ


 

1) ถ้าดูงบการเงินรายไตรมาส ก็เข้าไปที่ www.set.or.th หาข้อมูลงบการเงิน ก็จะเจอ

2) ให้ท่านเข้าไปที่ set.or.th และ sec.or.th ดูให้ละเอียด จะเจอข้อมูลมหาศาล

ชาย กิตติคุณาภรณ์