Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

ผมมีความสงสัยในงบกำไรขาดทุนของ IEC (งบปี 2557) ดังนี้ครับ

ในปี 2557 IEC มีกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี -15,998,444

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี -15,764,694

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 13,408,550

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -29,406,994

คำถาม ในการคิดกำไรต่อหุ้น ทำไมจึงไม่นำกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีมาคิด แต่นำส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มาคิดครับ


 

ตอบลูกศิษย์ :

ก่อนอื่นต้องขออธิบายการบันทึกบัญชีก่อนนะครับ เวลาบริษัทแม่ไปถือหุ้นบริษัทอื่นมากกว่า 50% นักบัญชีถือว่าบริษัทแม่มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จเหนือบริษัทย่อยนั้นๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้ว่าบริษัทแม่จะไม่ได้ถือหุ้นบริษัทย่อย 100% แต่เวลาบริษัทแม่จัดทำงบการเงินรวม บริษัทแม่จะหยิบงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมด้วยแบบ 100% เลยครับ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 200 หนี้สิน 100 ทุน 100 ก็ยกทั้งหมดนี้มาบวกรวมกับงบการเงินบริษัทแม่เลยครับ

เมื่อมีการรวมงบ 100% แต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 100% ในส่วนทุนของงบแสดงฐานะทางการเงินจึงมีแยกเป็นส่วนทุนของบริษัทแม่ และส่วนได้เสียที่บริษัทแม่ไม่มีอำนาจควบคุม (ส่วนที่ถือหุ้นโดยบริษัทอื่นนั้นเอง)

เมื่องบดุลมีการรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 100% แต่เรามีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ รายได้และรายจ่ายที่เกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินพวกนี้ก็จะไปแสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบ 100% แล้วไปแยกในช่วงท้ายลักษณะเดียวกับงบแสดงฐานะทางการเงินเลยครับว่า ส่วนไหนเป็นกำไรของบริษัทแม่ และส่วนไหนเป็นกำไรของคนอื่น โดยในงบกำไรขาดทุนชื่อที่ใช้เรียกรายการพวกนี้อย่างเป็นทางการจะเป็นรายการส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

สรุป ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมคือ ส่วนที่บริษัทแม่ไม่ได้ถือหุ้นอยู่ เราจึงไม่ต้องรับรู้กำไรหรือขาดทุนในส่วนนี้ครับ ส่งผลให้การคำนวณกำไรต่อหุ้นเราไม่ใช้กำไรสำหรับปี แต่ใช้เฉพาะกำไรที่เป็นส่วนของผู้หุ้นใหญ่เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ด้วยความเคารพ
พงศกร บุญวรเมธี
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ