Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

ลูกศิษย์ที่ถามเรื่องการแบ่งประเภทหุ้น 6 ประเภท แบบปีเตอร์ ลินซ์ และถามเรื่องหุ้น AMARIN ผมจะเขียนให้ลูกศิษย์ที่ถามและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนสอนเล่นหุ้นได้อ่าน กัน โดยจะเอาลงในคอลัมน์ชั่วโมงเรียนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 2/3/58 เป็นต้นไป รับรองว่าได้ประโยชน์มหาศาล

คอลัมน์ชั่วโมงเรียนหุ้น ลงทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

ชาย กิตติคุณาภรณ์