Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

สวัสดีครับอาจารย์

ผมรบกวนขอความรู้อาจารย์ครับ ว่ากรณีการแตกพาร์ รวบพาร์ เป็นมติสามัญหรือมติพิเศษครับ ผมหาเท่าไรก็ไม่พบจึงขอรบกวนอาจารย์ด้วยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ลูกศิษย์


ตอบ ลูกศิษย์ :

1) PAR กำหนดอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิ หากจะเปลี่ยนแปลงต้องใช้มติพิเศษ

2) ที่ท่านหาไม่เจอ ก็เพราะท่านต้องรู้ว่าเรื่องราวของ PAR มีพูดถึงในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง PAR ก็คือ การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธินั่นเอง

ชาย กิตติคุณาภรณ์