Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

คำถามเรื่อง ทำไม ล้างขาดทุนสะสมหุ้นถึงวิ่ง

อ. ครับ

อาจารย์ พูดบ่อยๆ ว่าหากล้างขาดทุนสะสม จะจ่ายปันผลได้ ทำให้หุ้นวิ่งอันนี้เข้าใจ เพราะกฎหมายบอกว่าหากมีขาดทุนสะสมไม่สามารถจ่ายปันผลได้

และหลายๆ ตัวอย่าง ก็ล้างขาดทุนสะสมด้วยส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ไม่ก็ลดทุน อันนี้ผมก็เข้าใจได้

แต่ที่ไม่เข้าใจคือ อะไรคือแรงจูงใจให้ผู้บริหารอยากจะจ่ายเงินปันผลให้ได้ ครับ

1 เพราะอยากได้ปันผลเสียเอง

2 อุตส่าห์เก็บของไว้รอละ ปันผลเพื่อจงใจให้หุ้นวิ่ง เพื่อ capital gain

3 กฎหมายบังคับให้ลดขาดทุนสะสม

4 อื่นๆ

ขอบคุณครับ

ต่อครับ

ถ้าคำตอบคือ อยากได้ capital gain เนื่องจากเก็บของรอแล้ว

คำถามของผมคือว่า ทุกคนรู้ว่าต้องเก็บของหรือครับ

ทำไมเจ้าของทุกคนฉลาดกันหมดเลย เขามี club สอนกันเอง หรือมีที่ปรึกษาแนะนำ

หรือเป็นอะไรครับ ดูเหมือนใครๆ ก็เก็บของเป็น

ขอบคุณครับ


ตอบลูกศิษย์ :

แรงจูงใจก็มาจากประเด็นที่ท่านตั้งเอาไว้ข้อ 1) และ 2) เพราะราคาหุ้นจะขึ้นสูงสุด จนถึงราคาที่เงินปันผลคำนวณออกมาแล้วใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร (หุ้นอาจขึ้นได้เป็น 100%) ใช้ (เงินปันผล X 100) หารด้วยราคาหุ้น

ทำให้ผู้ถือหุ้นได้เงินปันผล (รวยเพิ่ม) และยังได้ Capital Gain อีก เพราะราคาหุ้นขึ้น

ส่วนประเด็นข้อกฎหมาย กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องล้างขาดทุนสะสม เพียงแต่บอกว่า ถ้ามีขาดทุนสะสมจ่ายปันผลไม่ได้ และได้บอกวิธีการล้างขาดทุนสะสมเอาไว้ ดังนั้น การล้างขาดทุนสะสมจึงเป็นมติคณะกรรมการบริษัท ที่จะส่งต่อไปให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ลงมติอนุมัติ

ชาย กิตติคุณาภรณ์