Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

ส่งการบ้าน NTV

Current ratio =0.64:1

Quick ratio = 0.54:1

A/R Turnover = 4.41 รอบ

Day Receive = 61.22 วัน

Inventory Turnover = 10.45 รอบ

Inventory Day = 25.84 วัน

D/E = 0.26:1

(***ใช้ตัวเลขงบการเงิน 3 เดือนมาคำนวณ***)

ถ้าดูจากสภาพคล่องทางการเงินของ NTV ต่ำ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โชคดีที่เป็นธุรกิจที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินสดในการเข้ามาใช้บริการ

ระยะเวลาในการเก็บหนี้ 61 วันถือว่ารับได้

ระยะเวลาสต็อกสินค้า 25 วันถือว่าดี

D/E=0.26;1 สันนิษฐานได้ว่ากิจการมีกำไรมาตลอด ในกรณีที่จะกู้เงินมาลงทุนสามารถกู้ได้ 2;1 ดังนั้น NTV สามารถกู้เพิ่มได้ (1,328,567*2) – 351,245 =2,305,889 ประมาณ 2,305 ล้านกว่า ซึ่งสามารถนำมาลงทุนในการสร้างตึกใหม่ได้อย่างสบายและจะทำให้ E โตขึ้น


ตอบลูกศิษย์ :

1) ที่ขาดสภาพคล่องน่าจะหายไปจากเงินลงทุน 500 กว่าล้านที่โชว์อยู่ในงบกระแสเงินสด

2) เงินกู้สร้างตึกได้สบาย และจำนวนหุ้นก็จะเท่าเดิม

3) จาก 1) และ 2) รู้สึกว่า ราคาจะขึ้นแรงถ้าสร้างตึก 2 จริง

ชาย กิตติคุณาภรณ์