Head เจาะหุ้น

MLINK ในปัจจุบันตอนที่ 2/3

คำถามที่ 3. MLINK มีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ: 1.จากเอกสารวันที่ 27/3/58  (รูปที่ 1) มีมติคณะกรรมการของ MLINK จัดตั้ง “บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอนเนอร์ยี จำกัด” เพื่อทำโครงการพลังงานทดแทน โดยมีโครงการร่วมทุนกับ “บริษัท สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จำกัด” เพื่อจัดตั้ง “บริษัท เชียงใหม่ เวสท์ทูเพาเวอร์ จำกัด” ทำกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่ง MLINK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 (รูปที่ 2)

CCI29052558_0002

CCI29052558

2.จากเอกสารวันที่ 9/3/58 (รูปที่ 3)  มติคณะกรรมการของ MLINK ให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท เอ็มลิ้งค์ คิวไออาร์ จำกัด” ทำกิจการขายสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทในประเทศเวียดนามและบริษัทในไทย

CCI29052558_0001

คำถามที่ 3 ได้ข้อสรุปว่า MLINK เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะมีโครงการในอนาคตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดและโครงการที่ร่วมทุนที่น่าสนใจ ทำให้คนที่ป่วยหนักเหมือนได้ยาดีแล้วมีโอกาสจะฟื้น

แล้วกลุ่มทุนที่เข้ามาเพิ่มทุนให้ MLINK คือใคร?
กำพล อังศุเกษตร์