Head ข่าวโดน

คงอัตราดอกเบี้ย!!

นายเมธี สุภาพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. และผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2 ต่อไป โดยเห็นว่า นโยบายการเงินในระดับดังกล่าว ยังผ่อนปรนเพียงพอต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพ ทางการเงินในระยะยาว ส่วนอีก 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ยังฟื้นตัวได้ช้า ขณะที่ การส่งออก ยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นแต่ยังต่ำกว่าปกติ

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะประกาศปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย ในปี 2557 และ 2558 ใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม นี้ ในการรายงานนโยบายการเงิน

ที่มา: INN