Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

IPO ที่สูงเกินเหตุกับข้อมูลที่ไม่จริง ตอน 3

ชั่วโมงเรียนหุ้นครั้งก่อน วันที่ 11/5/58 พูดถึงมาตรา 82 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาวันนี้ขอเอามาตรา 83 , 84 , 85 และ 86 มาให้นักเรียนศึกษาเพื่อเอาไว้ลุยบริษัทที่หลอกข้อมูลเรา

ข้อเขียนในวันนี้อาจไม่สนุก แต่ถ้าเปรียบเป็นยา ก็เป็นยาขม มีคุณสมบัติที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคเจ๊งหุ้นได้

มาตรา 83 ให้บุคคลดังต่อไปนี้รับผิดตามมาตรา 82 ร่วมกับบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็น หรือโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งนั้น

(1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

(2) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

(3) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

มาตรา 84 บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์และบุคคลตามมาตรา 83 ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 82 ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ซื้อหลักทรัพย์ได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ หรือ

(2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันมิใช่เป็นผลมาจากการได้รับข้อความ หรือรายการที่เป็นเท็จ หรือการไม่แจ้งข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

มาตรา 85 ความรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 82 ให้มีผลเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงินที่ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้จ่ายไป สำหรับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้นกับราคาที่ควรจะเป็น หากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์นั้น บวกด้วยดอกเบี้ยของจำนวนส่วนต่างดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ถือหลักทรัพย์ตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อยสี่แห่ง ตามที่สำนักงานกำหนดพึงจ่ายสำหรับเงินฝากประเภทจ่ายคืน เมื่อสิ้นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

มาตรา 86 สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 82 ให้มีอายุความหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความ หรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ