Head เจาะหุ้น

GPSC ในปัจจุบัน ตอนที่ 1/3

GPSC ในปัจจุบันตอนที่ 1/3

คำถามที่ 2. GPSC มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร

ตอบ: จากงบการเงินวันที่ 31/12/57 [ไฟล์ชื่อ “Financial_Statements-2”] (รูปที่1-3) มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน (ปรับตัวเลขรายการเป็นหน่วย:ล้านบาท เพื่อความสะดวกในการคำนวณ)

  • Current Ratio ใช้ตรวจสอบความคล่องตัวทางการเงินของกิจการ ค่าที่ได้ออกมาควรจะมากกว่า 1 เท่า เพราะหนี้สินหมุนเวียนคือหนี้สินที่มีกำหนดการที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี กิจการจึงควรมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากพอที่จะชำระหนี้สินจำนวนนี้ได้ในหนึ่งปีเช่นกัน

ถ้า Current Ratio ต่ำกว่า 1 เท่า หมายความว่ากิจการกำลังมีปัญหาด้านการเงินคือมีสินทรัพย์ไม่พอจะเอามาจ่ายหนี้สิน จึงกำหนดว่าค่าที่ได้ไม่ควรจะต่ำกว่า 1 เท่า เพราะถ้าต่ำกว่าหมายถึงกำลังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน(ในงบดุล)  ÷  หนี้สินหมุนเวียน(ในงบดุล)

=  8,146.27 ÷ 5,203.13  (หน่วยล้านบาท)

= 1.56 : 1

 

  • Quick Ratio ใช้ตรวจความคล่องตัวอีกหนึ่งครั้งต่อจาก Current Ratio เพื่อเป็นการตรวจทานอีกรอบว่ากิจการมีสถานทางการเงินที่คล่องตัวจริงหรือไม่ โดยการนำมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดมาตีค่าให้กลายเป็นศูนย์เสมือนว่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดของกิจการขายไม่ออกเลย เราจึงนำมาหักลบออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนก่อน จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งกรณีของ GPSC พบว่า

 

Quick Ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน

= (8,146.27 – 359.02) ÷ 5,203.13

= 1.49:1

  • เมื่อเห็น Current Ratio และ Quick Ratio ทำให้รู้สึกว่า GPSC มีความคล่องตัวอยู่ในระดับที่ดี

 

  • A/R Turnover เป็นสิ่งที่แสดงจำนวนรอบการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของกิจการ

A/R Turnover = รายได้(งบกำไรขาดทุน) ÷ ลูกหนี้การค้า(งบดุล)

A/R Turnover  = 22,924.01 ÷ 3,013.49

= 7.6 ครั้ง บอกเราว่าในปี 57 ที่ผ่านมา GPSC ขายสินค้าแล้วเก็บเงินลูกค้าได้ 7.6 ครั้ง

 

  • ถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละครั้งกินเวลาเท่าไหร่ก็เอา 360 (หรือใช้ 365 ไม่ได้ต่างอะไร) คือจำนวนวันที่เราสนใจในช่วงนั้นคือ 30วัน x 12เดือน = 360วัน แล้วเอา 360 ตั้งหารด้วย A/R Turnover ที่มีค่า 6 จะได้เท่ากับ 360 ÷ 7.6 = 47.32 วัน ค่านี่คือ “Day Receive” เป็นระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยว่าในแต่ละรอบที่ขายสินค้าได้นั้นกิจการใช้เวลาตามเก็บเงินกี่วัน ซึ่งเรามีเกณฑ์ว่าไม่ควรจะเกิน 90 วัน
  • Inventory Turnover คือจำนวนรอบอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง

Inventory Turnover = ต้นทุนสินค้าขาย(งบกำไรขาดทุน) ÷ สินค้าคงเหลือ(งบดุล)

= 21,571.22 ÷ 359.02

= 60.08 รอบ

 

  • Inventory Day คือระยะเวลาสต๊อกสินค้าของกิจการเพื่อดูว่ามีการสต๊อกวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตต่างๆจนได้เป็นสินค้าทั้งหมดกินเวลากี่วัน ให้เอาจำนวนวันที่เราสนใจ หารด้วย ค่าที่คำนวณได้จาก Inventory Turnover (หลักการคิดเหมือนกัน Day Receive) ดังนั้น Inventory Day = 360 ÷ 60.08 = 6 วัน

 

  • Interest Coverage Ratio ใช้ดูว่ากิจการมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย

Interest Coverage Ratio = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี(ในงบกำไรขาดทุน) ÷ ดอกเบี้ยจ่าย(ในงบกำไรขาดทุน)

Interest Coverage Ratio = 2,075.62 ÷ 470.10 = 4.41 เท่า

 

  • D/E Ratio คืออัตราหนี้สินต่อส่วนทุนเพื่อวิเคราะห์วงเงินในการกู้ยืม

D/E Ratio = หนี้สินทั้งหมด(งบดุล)÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบดุล)

= 16,914.14 ÷ 26,018.09

= 0.65:1

 

หา BV หลัง IPO

GPSC ได้เงินจากการเสนอขายหุ้น IPO = 10,029,740,400 บาท

มีจำนวนหุ้นชำระแล้วหลัง IPO = 1,498,300,800 หุ้น

ทำให้ได้ส่วนของผู้ถือหุ้นหลัง IPO = 26,018,091,786 + 10,029,740,400 = 36,047,832,186 บาท

หาจำนวนเงินที่ GPSC จะกู้ได้อีก

        คิดกรณีที่  D/E = 3:1 (สำหรับกิจการผูกขาด)

           D = ( 36,047.83 x 3) – 16,914.14

 D = 91,229 ล้านบาท

เนื่องจากเรายังไม่มีข้อมูลของค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น IPO แต่ก็อนุโลมเอาตัวเลขนี้มาคิดได้โดยนำจำนวนนี้บวกเข้าไปในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหลัง IPO

จะได้ BV หลัง IPO = 36,047,832,186 ÷ 1,498,300,800 = 24 บาทต่อหุ้น

ราคา IPO ที่ 27 บาท เป็นราคาที่ P/BV = 27 ÷ 24 = 1.12 เท่า

 

สรุปคำถามที่ 2 จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทำให้เรารู้ว่า GPSC มีสถานภาพทางการเงินที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะเงินสดที่จะได้จากการขายหุ้น IPO และรวมถึง D/E Ratio ที่ลดลงไปเพราะส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้วงเงินในการกู้นั้นเข้าขั้นมหาศาล แต่เมื่อเห็น P/BV หลัง IPO ที่ 1.12 เท่า แล้วรู้สึกว่ายังมีอะไรที่ต้องค้นหาเพราะจะว่าไป ภายหลังการ IPO จะทำให้ GPSC ที่มีจำนวนหุ้น 1,498,300,800 หุ้น ที่ราคาพาร์ 10 บาท ก็หมายความว่า GPSC มีทุนจดทะเบียนประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นกิจการขนาดใหญ่ยักษ์ แต่ก็ไม่น่าจะขาย IPO กันในราคาที่มีพรีเมี่ยมแค่ 12% ทำให้ต้องยกระดับการหาข้อมูลเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น โดยเชื่อว่าอีกไม่กี่อึดใจปริศนานี้จะถูกคลอดคำตอบออกมาผ่านทางหนังสือสรุปข้อมูลของ GPSC ที่ SET จะนำมาให้นักลงทุนได้อ่านก่อนวัน IPO (1-2วัน)

 

 

ติดตามต่อได้ใน “ GPSC ในปัจจุบันตอนที่ 2/3 ”
กำพล อังศุเกษตร์

CCI15052558

CCI15052558_0001

CCI15052558_0002