Head เจาะหุ้น

GPSC ในปัจจุบันตอนที่ 2/3

GPSC ในปัจจุบันตอนที่ 2/3

คำถามที่ 3. GPSC มีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ: ก่อนจะกล่าวถึงโครงการในอนาคตของ GPSC อยากให้สนใจเรื่องของรายละเอียดสำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันของ GPSC โดยโรงไฟฟ้าที่เป็นรายได้หลักคือโรงไฟฟ้าศรีราชากำลังการผลิต 700 MW ที่สร้างรายได้ในปี 2557 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 8,175 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของรายได้รวมทั้งหมดในปี 2557 ที่มีจำนวน 22,924.01 ล้านบาท โดยจากเอกสารข้อมูลสรุปข้อสนเทศหน้าที่ 15 โรงไฟฟ้าศรีราชามีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทาง กฟผ. ถึงปี 2568 (รูปที่ 1-2)

ScreenShot_20150518130949

ScreenShot_20150518131530

เราจึงต้องให้น้ำหนักกับกำลังการผลิตของโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างที่จะขึ้นมาทดแทนโรงไฟฟ้าศรีราชาในอนาคต ดังนี้ (รูปที่ 3-4 )

ScreenShot_20150518131557

 

ScreenShot_20150518131630

 

  1. บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด (“IRPC-CP”) มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนที่ GPSC ถือหุ้น 122 MW และไอน้ำ 153 ตัน/ชม. คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2560
  2. บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (“NNEG”) มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนที่ GPSC ถือหุ้น 38 MW และไอน้ำ 9 ตัน/ชม. คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2559
  3. บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จำกัด ภายใต้ชื่อโครงการ XPCL (“XPCL”) มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนที่ GPSC ถือหุ้น 321 MW คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2562
  4. บริษัท ไฟฟ้าน้ำลิก 1 จำกัด (“NL1PC”) มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนที่ GPSC ถือหุ้น 26 MW และไอน้ำ 153 ตัน/ชม. คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2560

รวมกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของ GPSC ในโครงการต่างๆที่กำลังก่อสร้างได้เท่ากับ 122 + 38 + 32 + 26 = 507 MW จะเห็นว่ากำลังการผลิตของโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นเป็นเพียงแค่การชดเชยกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าศรีราชา

 

จากเอกสารสรุปข้อสนเทศหน้าที่ 21-22 (รูปที่ 5-6) ซึ่งเป็นโครงการที่ GPSC จะดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่ ได้แก่

  1. โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่งจะต่อยอดทำเป็นโรงไฟฟ้าขยะ ที่จะมีกำลังการผลิต 6-9 MW
  2. โครงการโรงผลิตสาธรณูปการ 4 (“CUP-4”) เป็นโรงไฟฟ้าแบบ Cogeneration กำลังการผลิตไฟฟ้า 40 MW และไอน้ำประมาณ 70 ตัน/ชม.
  3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 20 MW

ทั้ง 3 โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560

ScreenShot_20150518131718

ScreenShot_20150518131752

สรุปคำถามที่ 3 แม้โครงการในอนาคตของ GPSC นั้นไม่ได้มีปริมาณกำลังการผลิตที่ทำให้เห็นภาพว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากต้องชดเชยการขาดหายไปของโรงไฟฟ้าศรีราชา แต่หากพิจารณาถึงเงินทุนมหาศาลร่วมหมื่นล้านบาทที่ GPSC ได้มาจาก IPO และผลพวงที่ทำให้ D/E Ratio มีค่าลดลง ผลลัพธ์ที่ได้คือวงเงินที่ GPSC สามารถขอกู้เพื่อทำโครงการในอนาคตนั้นสูงถึง “แสนล้านบาท” ก็ดูเหมือนว่าในอนาคตนั้นยังคงต้องมีโครงการอื่นๆอีก ซึ่งแค่จินตาการก็ “ขนลุก”
กำพล อังศุเกษตร์