Head เจาะหุ้น

MONO ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

MONO ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

คำถามที่ 3. MONO มีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ: จากเอกสารของมติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 25/2/58 หน้า 3และ4 (รูปที่ 1-2) พบว่า MONO จะทำการขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 308,000,000 ล้านหุ้น ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าแปลก เพราะเดิมทีนั้น MONO มีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท มีจำนวนหุ้น 1,400 ล้านหุ้น

CCI16032559

 

CCI16032559_0001

และได้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นพ่วงด้วยการแจก Warrant ทำให้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 462 ล้านบาท (รูปที่ 3) ทำให้จับสังเกตุว่า MONO จะเอาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปทำอะไร แล้วเหตุใดจึงใช้วิธีการเพิ่มทุนที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น และกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ในอนาคต

CCI16032559_0002

สรุปคำถามที่ 3 เราได้เรื่องขบคิดเพื่อติดตามหาคำตอบกันต่อไปว่าทำไม MONO ถึงรีบขออนุมัติเพิ่มทุนทั้งๆที่สถานการเงินก็ไม่ได้แย่ และสามารถกู้เพิ่มได้อีกมาก น่าคิดไหมหละ?

 

คำถามที่ 4. ความสามารถของผู้บริหาร

ตอบ: จากโครงสร้างรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่จากวันที่ 13/3/58 (รูปที่ 4) จะเห็นว่า MONO มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มากพอที่จะส่งผลต่ออำนาจการบริหารที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และทำให้ MONO เข้าข่ายหุ้นรถสปอร์ต เพราะปริมาณหุ้นหมุนเวียนอยู่ในตลาดน้อยมากๆ เวลาที่มีข่าวดี MONO จะไปเร็วและแรงมาก

ScreenShot_20150508154646

สรุปคำถามข้อที่ 4 เห็นโครงสร้างการบริหาร และสัดส่วนการถือหุ้น ต้องบอกว่า MONO เวลาตัดสินใจทำอะไร ไม่ต้องมากพิธีขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ เช่น วาระการประชุมเรื่องเพิ่มทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลสุดท้ายจะผ่านแน่นอน

ครั้งต่อไปเราจะมาดูกันว่ากิจการของ MONO จะมีทิศทางเป็นอย่างไร แล้วจริงหรือไม่ที่ปี 58 กิจการของ MONO จะ “Turnaround”
กำพล อังศุเกษตร์