Head เจาะหุ้น

VTE ในปัจจุบันตอนที่ 2/3

VTE ในปัจจุบันตอนที่ 2/3

คำถามที่ 3. VTE มีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ: จากเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ วันที่ 16/4/58 หน้า 2-4  (รูปที่ 1-3 ) แจ้งว่ามติที่ประชุมกรรมการของ VTE เมื่อวันที่ 20/3/58 ได้มีมติให้ VTE เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการซื้อหุ้นของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “GEP”  ในสัดส่วน 12%

CCI17042558

CCI17042558_0001

CCI17042558_0002

ปัจจุบัน GEP มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ มีกำลังการผลิต 220 MW โดย GEP ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement:MOA) กับกรมพลังงานไฟฟ้า (Department of Electric Power: DEP) กระทรวงการไฟฟ้า (Ministry of Electric Power:MEP) โดย GEP กำหนดการจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนกรกฏาคม 2558 และ เริ่มรับรู้รายได้ต้นปี 59 ซึ่งจะรับรู้รายได้แบบเต็มกำลังการผลิตในปี 60

 

จำนวนเงินที่ VTE ใช้เข้าซื้อหุ้นของ GEP เท่ากับ 666,051,946 บาท โดยแบ่งการชำระเป็น

 1. ชำระเป็นหุ้น โดยการที่ VTE ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85,637,713 หุ้น ในราคาเสนอขาย 50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GEP รวมมูลค่า = 299,731,995.50 บาท

 

 1. ชำระเป็นเงินสดจำนวน 366,319,950.50 บาท โดยคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/58

 

เนื่องจากเป็นรายการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและโครงการก็ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการยังอยู่ในขั้นตอนจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ ดังนั้นเราจะต้องสนใจกับรายละเอียดโครงการที่ GEP ทำ MOA กับทาง DEP (รูปที่ 4-5)

 

 • GEP จะตั้งบริษัทใหม่ที่จดทะเบียนในประเทศเมียนมาร์
 • บริษัทที่ตั้งใหม่จะต้องลงนามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อนำที่ดินมาใช้ทำโครงการ
 • GEP และ DEP ตกลงจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการดำเนินงาน และรวมถึงการซื้อขายไฟฟ้า
 • ราคาค่าไฟฟ้าอยู่ที่ USD 0.13/kwh โดยสามารถปรับเพิ่มได้ในปีที่ 4 หากมีปัจจัยที่กระทบต่อผลตอบแทน เช่น เงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
 • ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน และมีระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี
 • DEP ตกลงจะช่วยเหลือ GEP ในการดำเนินการต่างๆ

CCI17042558_0003

CCI17042558_0004

หลังจากนี้เรามาดูสิ่งที่ GEP ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ได้แก่

 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement:PPA)
 • สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
 • สัญญาก่อสร้าง
 • สัญญาเงินกู้

ในเอกสารบอกว่าขั้นตอนในส่วนนี้จะแล้วเสร็จในเดือน 6/58 ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือน 7/58

คำถามที่ 3 ได้ข้อสรุปว่าน่าสนใจ เพราะกิจการหลักของ VTE ดูแล้วมีแค่ทรงกับทรุด ซึ่งการหาโครงการใหม่ที่เป็นกิจการผูกขาดมาทำ พาให้เกิดความรู้สึกว่า VTE ดิ้นรนที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้น ทำให้ต่อไปนี้ต้องติดตามความคืบหน้าของโครงการว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร แต่จะว่าไปแล้ว VTE จะไปหาแหล่งเงินทุนมาจากไหนในการเข้าซื้อหุ้นของ GEP
ครั้งต่อไป พบกับ ที่มาของเงินทุนที่ VTE นำมาใช้ทำโครงการโรงไฟฟ้า

กำพล อังศุเกษตร์