Head เจาะหุ้น

VTE ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

VTE ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

คำถามที่ 2. VTE มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร
ตอบ: จากเอกสารหนังสือชี้ชวน หัวข้องบการเงินวันที่ 31/12/57 (รูปที่1-3) มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน (ปรับเป็นหน่วย:ล้านบาท เพื่อความสะดวกในการคำนวณ)
– Current Ratio ใช้ตรวจสอบความคล่องตัวทางการเงินของกิจการ ค่าที่ได้ออกมาควรจะมากกว่า 1 เท่า เพราะหนี้สินหมุนเวียนคือหนี้สินที่มีกำหนดการที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี กิจการจึงควรมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากพอที่จะชำระหนี้สินจำนวนนี้ได้ในหนึ่งปีเช่นกัน

 

ถ้า Current Ratio ต่ำกว่า 1 เท่า หมายความว่ากิจการกำลังมีปัญหาด้านการเงินคือมีสินทรัพย์ไม่พอจะเอามาจ่ายหนี้สิน จึงกำหนดว่าค่าที่ได้ไม่ควรจะต่ำกว่า 1 เท่า เพราะถ้าต่ำกว่าคือกำลังมีความเสี่ยงทางสภาพคล่อง Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน(ในงบดุล) ÷ หนี้สินหมุนเวียน(ในงบดุล)
= 354.66 ÷ 327.29 (หน่วยล้านบาท)
= 1.08:1

 

– Quick Ratio ใช้ตรวจความคล่องตัวอีกหนึ่งครั้งต่อจาก Current Ratio เพื่อเป็นการตรวจทานอีกรอบว่ากิจการมีสถานทางการเงินที่คล่องตัวจริงหรือไม่ โดยการนำมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดมาตีค่าให้กลายเป็นศูนย์เสมือนว่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดของกิจการขายไม่ออกเลย เราจึงนำมาหักลบออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนก่อน จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งกรณีของ VTE พบว่า

 

Quick Ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน
= (354.66 – 13.40) ÷ 327.29
= 1.04:1
– Current Ratio และ Quick Ratio บอกเราว่า VTE มีสภาพคล่องที่ไม่โดดเด่นนัก โดยเฉพาะลูกหนี้การค้าที่เราต้องเฝ้าระวังให้ดี

 

– A/R Turnover เป็นสิ่งที่แสดงจำนวนรอบการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของกิจการ

A/R Turnover = รายได้(งบกำไรขาดทุน) ÷ ลูกหนี้การค้า(งบดุล)
A/R Turnover =  (16.55 + 456.34 ) ÷ (115.12 + 12.41) [ตรงนี้ผมไม่ใช้รายได้รวม เพราะมองว่ารายได้อื่น และดอกเบี้ยรับ ไม่ใช่รายได้ที่วัดความสามารถของกิจการหลัก จึงไม่เอามาคิด)
= 3.7 ครั้ง บอกเราว่าในปี 57 ที่ผ่านมา VTE ขายสินค้าแล้วเก็บเงินลูกค้าได้ 3.7 ครั้ง

 

– ถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละครั้งกินเวลาเท่าไหร่ก็เอา 360 (หรือใช้ 365 ก็ไม่ได้ต่างอะไร) คือจำนวนวันที่เราสนใจในช่วงนั้นคือ 30วัน x 12เดือน = 360วัน แล้วเอา 360 ตั้งหารด้วย A/R Turnover ที่มีค่า 3.7 จะได้เท่ากับ 360 ÷ 3.7 = 97 วัน ค่านี้คือ “Day Receive” เป็นระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยว่าในแต่ละรอบที่ขายสินค้าได้นั้นกิจการใช้เวลาตามเก็บเงินกี่วัน ซึ่งเรามีเกณฑ์ว่าไม่ควรจะเกิน 90 วัน

 

ตัวเลข 97 วัน ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง แต่ก็ให้ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยอยู่ดี

 

– Inventory Turnover คือจำนวนรอบอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
Inventory Turnover = ต้นทุนสินค้าขาย(งบกำไรขาดทุน) ÷ สินค้าคงเหลือ(งบดุล)
= (14.83 + 424.38) ÷ 13.4
= 32.74 รอบ

 

– Inventory Day คือระยะเวลาสต๊อกสินค้าของกิจการเพื่อดูว่ามีการสต๊อกวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตต่างๆจนได้เป็นสินค้าทั้งหมดกินเวลากี่วัน ให้เอาจำนวนวันที่เราสนใจ หารด้วย ค่าที่คำนวณได้จาก Inventory Turnover (หลักการคิดเหมือนกับ Day Receive) ดังนั้น Inventory Day = 360 ÷ 32.74 = 11 วัน จะเห็นว่ากิจการของ PLAT ไม่มีความเสี่ยงด้านสินค้าคงเหลือ

 

– Interest Coverage Ratio ใช้ดูว่ากิจการมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย
Interest Coverage Ratio = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย(ในงบกำไรขาดทุน) ÷ ดอกเบี้ยจ่าย(ในงบกำไรขาดทุน)
Interest Coverage Ratio = (-358.10 + 12.98) ÷ 12.98 = N.A. เท่า แบบนี้ VTE มีปัญหาเรื่องการจ่ายคืนดอกเบี้ย

 

– D/E Ratio คืออัตราหนี้สินต่อส่วนทุนเพื่อวิเคราะห์วงเงินในการกู้ยืม
D/E Ratio = หนี้สินทั้งหมด(งบดุล) ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบดุล)
= 330.72 ÷ 445.10
= 0.74:1

สรุปคำถามที่ 2 ในปี 57 ที่ผ่านมางบการเงินบอกเราว่า VTE นั้นไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ และสาเหตุที่ผมไม่ได้คำนวณหาวงเงินในการกู้ก็เพราะว่า VTE มีสตอรี่ที่น่าสนใจ
ติดตามต่อได้ใน “VTE ในปัจจุบันตอนที่ 2/3 ”

กำพล อังศุเกษตร์

 

CCI10042558 CCI10042558_0001CCI10042558_0002