Head เจาะหุ้น

PLAT ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

PLAT ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

คำถามที่ 2. PLAT มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร
ตอบ: จากเอกสารหนังสือชี้ชวน หัวข้องบการเงินวันที่ 31/12/58 (รูปที่1-4) มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน (ปรับเป็นหน่วย:ล้านบาท เพื่อความสะดวกในการคำนวณ)
– Current Ratio ใช้ตรวจสอบความคล่องตัวทางการเงินของกิจการ ค่าที่ได้ออกมาควรจะมากกว่า 1 เท่า เพราะหนี้สินหมุนเวียนคือหนี้สินที่มีกำหนดการที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี กิจการจึงควรมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากพอที่จะชำระหนี้สินจำนวนนี้ได้ในหนึ่งปีเช่นกัน

 

ถ้า Current Ratio ต่ำกว่า 1 เท่า หมายความว่ากิจการกำลังมีปัญหาด้านการเงินคือมีสินทรัพย์ไม่พอจะเอามาจ่ายหนี้สิน จึงกำหนดว่าค่าที่ได้ไม่ควรจะต่ำกว่า 1 เท่า เพราะถ้าต่ำกว่าคือกำลังมีความเสี่ยงทางสภาพคล่อง Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน(ในงบดุล) ÷ หนี้สินหมุนเวียน(ในงบดุล)
= 625.02 ÷ 516.12 (หน่วยล้านบาท)
= 1.21:1

 

– Quick Ratio ใช้ตรวจความคล่องตัวอีกหนึ่งครั้งต่อจาก Current Ratio เพื่อเป็นการตรวจทานอีกรอบว่ากิจการมีสถานทางการเงินที่คล่องตัวจริงหรือไม่ โดยการนำมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดมาตีค่าให้กลายเป็นศูนย์เสมือนว่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดของกิจการขายไม่ออกเลย เราจึงนำมาหักลบออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนก่อน จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งกรณีของ PLAT พบว่า

 

Quick Ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน
= (625.02 – 12.7) ÷ 516.12
= 1.18:1
– Current Ratio และ Quick Ratio บอกเราว่า PLAT ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องให้กังวล

 

– A/R Turnover เป็นสิ่งที่แสดงจำนวนรอบการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของกิจการ

A/R Turnover = รายได้(งบกำไรขาดทุน) ÷ ลูกหนี้การค้า(งบดุล)
A/R Turnover =  (1,441.61 – 53.70 ) ÷ 34.41 (ตรงนี้ผมไม่ใช้รายได้รวม เพราะมองว่ารายได้อื่น ไม่ใช่รายได้ที่วัดความสามารถของกิจการหลัก จึงไม่เอามาคิด)
= 40.7 ครั้ง บอกเราว่าในปี 57 ที่ผ่านมา PLAT ขายสินค้าแล้วเก็บเงินลูกค้าได้ 40.7 ครั้ง

– ถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละครั้งกินเวลาเท่าไหร่ก็เอา 360 (หรือใช้ 365 ก็ไม่ได้ต่างอะไร) คือจำนวนวันที่เราสนใจในช่วงนั้นคือ 30วัน x 12เดือน = 360วัน แล้วเอา 360 ตั้งหารด้วย A/R Turnover ที่มีค่า 108.83 จะได้เท่ากับ 360 ÷ 40.7 = 8.84 วัน ค่านี้คือ “Day Receive” เป็นระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยว่าในแต่ละรอบที่ขายสินค้าได้นั้นกิจการใช้เวลาตามเก็บเงินกี่วัน ซึ่งเรามีเกณฑ์ว่าไม่ควรจะเกิน 90 วัน

 

ตัวเลข 8.84 วัน บอกเราว่า PLAT ไม่มีปัญหาเรื่องลูกหนี้การค้า

 

– Inventory Turnover คือจำนวนรอบอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
Inventory Turnover = ต้นทุนสินค้าขาย(งบกำไรขาดทุน) ÷ สินค้าคงเหลือ(งบดุล)
= (224.27 + 148.73 + 181.95) ÷ 12.7
= 43.69 รอบ

 

– Inventory Day คือระยะเวลาสต๊อกสินค้าของกิจการเพื่อดูว่ามีการสต๊อกวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตต่างๆจนได้เป็นสินค้าทั้งหมดกินเวลากี่วัน ให้เอาจำนวนวันที่เราสนใจ หารด้วย ค่าที่คำนวณได้จาก Inventory Turnover (หลักการคิดเหมือนกับ Day Receive) ดังนั้น Inventory Day = 360 ÷ 43.69 = 8.23 วัน จะเห็นว่ากิจการของ PLAT จะเกี่ยวกับการให้เช่าและบริการพื้นที่จึงไม่แปลกใจที่ตัวเลขออกมาดี

 

– Interest Coverage Ratio ใช้ดูว่ากิจการมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย
Interest Coverage Ratio = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย(ในงบกำไรขาดทุน) ÷ ดอกเบี้ยจ่าย(ในงบกำไรขาดทุน)
Interest Coverage Ratio = 564.57 ÷ 14.65 = 38.53 เท่า แบบนี้ PLAT ไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายคืนดอกเบี้ย(ในตอนนี้)

 

เนื่องจาก PLAT กำลังจะ IPO ดังนั้นหากเราจะหา D/E เราก็ควรจะหาส่วนทุนหลัง IPO เพื่อที่จะรู้ E ใหม่ เมื่อรู้ E ใหม่ ก็จะรู้ D ใหม่

PLAT มีจำนวนหุ้นหลัง IPO เท่ากับ 2,800 ล้านหุ้น ซึ่งมาจากการเสนอขายหุ้นจำนวน 700 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 5,180 ล้านบาท (สมมติไม่หักค่าจ้าง Underwriter) ทำให้เรารู้ส่วนทุนใหม่ว่าเท่ากับ 2,636,176,980 + 5,180,000,000 = 7,816,176,980 ล้านบาท

 

– D/E Ratio คืออัตราหนี้สินต่อส่วนทุนเพื่อวิเคราะห์วงเงินในการกู้ยืม
D/E Ratio = หนี้สินทั้งหมด(งบดุล) ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบดุล)
= 1,471.07 ÷ 7,816,17
= 0.19:1

หาจำนวนเงินที่ PLAT จะกู้ได้อีก
คิดกรณีที่ D/E = 2:1
D = ( 7,816.17 x 2) – 1,471.07
D = 14,161.27 ล้านบาท

 

จำนวนเงินที่ PLAT จะได้จากการ IPO = 5,180 ล้านบาท เราจะสนใจเงินจำนวนนี้ก่อน เพราะจำนวนวงเงิน14,161.07 ล้านบาท คงไม่เอามาใช้ทำโครงการในเร็ววัน

 

สรุปคำถามที่ 2 อัตราส่วนทางการเงินของ PLAT ไม่มีอะไรให้เราน่ากังวล ทำให้สิ่งที่เราต้องสนใจคือ PLAT จะเอาที่ได้จากการ IPO ไปทำอะไร
ติดตามต่อได้ใน “PLAT ในปัจจุบันตอนที่ 2/2 ”

กำพล อังศุเกษตร์

CCI20032558

CCI20032558_0001CCI20032558_0002CCI20032558_0003