Head เจาะหุ้น

PSTC ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

PSTC ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

คำถามที่ 3. PSTC มีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ: จากเอกสารสรุปข้อสนเทศหน้า 10-11 (รูปที่ 1-2) พบว่ารายละเอียดโครงการในอนาคตของ PSTC มีดังนี้
1.โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 KW จำนวน 7 โครงการ กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6.93 MW ดำเนินงานโดย บริษัท ไบโอกรีน จำกัด (BGG) โดยวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ได้รับอนุมัติการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยประมาณการทั้ง 7 โครงการใช้เงินราว 700 ล้านบาท ซึ่ง PSTC จะควักกระเป๋าตัวเอง 233.33 ล้านบาท จากการกู้กับสถาบันการเงิน 466.67 ล้านบาท

2.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะกำลังการผลิต 9.9 MW (ใช้ในโครงการ 1.9 MW ขายจริง 8 MW) ดำเนินงานโดย BGG โดยประมาณการใช้เงินราวๆ 990 ล้านบาท PSTC ควักกระเป๋าตัวเอง 330 ล้านบาท จากการกู้กับสถาบันการเงิน 660 ล้านบาท
ทำให้ BGG ต้องใช้เงินลงทุนใน  2 โครงการรวมทั้งสิ้น = 233.33 + 330 = 563.33 ล้านบาทCCI03032558_0002

CCI03032558_0003
ย้อนกลับไปดูเอกสารสรุปข้อสนเทศ หน้า 26 (รูปที่ 3) จะพบว่า BGG มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท
และ PSTC ถือหุ้น BGG อยู่ร้อยละ 99.97 ทำให้ PSTC ต้องเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ถือครองหุ้นให้แก่ BGG เพื่อใช้ลงทุน โดยจากการวิเคราะห์งบการเงินเราก็รู้แล้วว่า PSTC มีเงินทุน 1,207 ล้านบาท แบบนี้เราก็สบายใจได้ว่าโครงการลงทุนของ BGG สามารถเกิดขึ้นได้จริง

 

จากการค้นคว้าเรื่องราวที่ผ่านมาของ PSTC จะพบว่า PSTC ยังมีบริษัทย่อยอีกจำนวนมากที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งไว้  เช่น

  1. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จำกัด (PSTU) ที่จะทำโรงไฟฟ้าขยะที่ PSTC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ97
  2. การทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายหุ้นสามัญของ บริษัท นอร์ทอีสท์ กรีน เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 99 MW ในวงเงิน 102 ล้านบาท แต่มีข้อแม้ว่าต้องเคลียร์ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องทางกฏหมายก่อน PSTC จึงจะเข้าซื้อกิจการ
  3. บริษัท วินด์โกกรีน จำกัด (WGG) กิจการพลังงานลม โดย PSTC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ97

CCI03032558_0004

คำถามที่ 3 ได้ข้อสรุปว่าน่าสนใจ เพราะ PSTC มีโครงการในอนาคตซึ่งทั้งหมดเป็นกิจการผูกขาดทำให้เกิดความรู้สึกว่า PSTC จะคงอยู่ในสปอร์ตไลท์บนเวทีที่ถูกจับจ้องในสายตาของนักลงทุนต่อไป
คำถามที่ 4. ความสามารถของผู้บริหาร

ตอบ:    จากการศึกษาประวัติของ PSTC มาก็ได้รู้ว่า PSTC อยู่ในวงการพลังงานทดแทนมาร่วมสิบปีได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทการเป็นผู้รับเหมา หรือ การลงทุนเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าด้วยตนเองโดยตรงนี้ผมให้คะแนนด้านนี้เป็นอย่างมากจากด้านความชำนาญทางทักษะและองค์ความรู้ (Know How) และ PSTC เองมีการกระจายพอร์ตการลงทุนไปในกิจการพลังงานทดประเภทอื่นนอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ผมนึกถึง IFEC
จากเอกสารสรุปข้อสนเทศ หน้า 29 (รูปที่ 4) เป็นข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 อันดับแรกพบว่ามีการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนมากกว่า 50% ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ซึ่งแต่ละกลุ่มล้วนเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางธุรกิจ / การบริหาร / การลงทุน

CCI03032558_0005

สรุปคำถามข้อที่ 4 ด้วยเหตุผลที่คณะผู้บริหารหลักๆยังคงเป็นคณะเดิมที่ผลักดัน PSTC จนสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ แสดงว่าแนวคิดในการดำเนินกิจการของ PSTC จะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอันใกล้ รวมกับบารมีของผู้ถือหุ้นที่มากพอที่จะเนรมิตรสิ่งที่เอื้อประโยชน์แก่ PSTC ได้ในอนาคตซึ่งไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นบริษัทย่อยของ PSTC ทยอยตบเท้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นได้

ครั้งต่อไปพบกับความลับ(ที่ไม่ลับ)ของราคาหุ้นที่ PSTC เสนอขาย ในตอน “อนาคตของ PSTC”

กำพล อังศุเกษตร์