Head เจาะหุ้น

อดีตของ PSTC

เช้าวันจันทร์ที่ 9/2/58 ในขณะที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแล้วบ่นกับตัวเองว่า “วันนี้ไม่มีข่าวอะไรน่าสนใจเลย” ในขณะที่กำลังจะเปิดผ่านหน้าสุดท้ายไปสายตาของผมเหลือบไปพบข้อความในคอลัมน์ที่เกี่ยวกับหุ้นที่ชื่อว่า PSTC โดยมีการเริ่มต้นข่าวว่า “ดึงนักลงทุนรายใหญ่ร่วมวง…เสริมเสน่ห์” หลังจากอ่านเนื้อข่าวจบเริ่มมีความรู้สึกว่า “ชักน่าสนใจซะแล้วสิ” (รูปที่ 1)

ภาพหน้าจอ 2015-02-27 10.06.37

อดีตของ PSTC

คำถามที่ 1 PSTC ทำกิจการอยู่ตลาดประเภทใดมีความเป็นมาอย่างไร
ตอบ จากเอกสารสรุปข้อสนเทศ (รูปที่ 2-7) บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดย บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กิจการของ PSTC เริ่มมาจากการจัดจำหน่ายและให้บริการระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ปี 2546 : ขยายกิจการไปยังธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution)

ปี 2548 : ขยายกิจการไปยังธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ปี 2551 : ร่วมลงทุนใน บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

ปี 2553 : ลงทุนใน บริษัท กัณหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด ดำเนินกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ปี 2556 : ก่อตั้งบริษัทย่อย 3 บริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่
1. บริษัท วินด์โกกรีน จำกัด ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จำกัด ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3. บริษัท ไอโอโกกรีน จำกัด ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ปี 2557 : ลงทุนในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด ดำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยผ่านมติพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

พฤษภาคม ปี2557 : ได้มีการร่วมลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จำกัด ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
กรกฏาคม : ก่อตั้งบริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จำกัด ดำเนินกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
โครงการพลังงานทดแทนของ PSTC มีทั้งสิ้น 4 แห่ง 5 โครงการดังนี้
1. บริษัท กัณหา โซล่าพาวเวอร์ (KSP)จำกัด ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์
1.1 อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 กำลังการผลิต 998 KW วันที่ COD 15/08/54
1.2 อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 กำลังการผลิต 998 KW วันที่ COD 22/08/54

  1. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จำกัด (SGG) ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา อำเภอสร้างเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 กำลังการผลิต 987.84 KW วันที่ COD 8/05/57
  2. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด (PWG) ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 กำลังการผลิต 980 KW วันที่ COD 10/10/57
  3. บริษัท พีวี กรีน จำกัด (PVG) ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สัดส่วนการลงทุนร้อยละ ***19.99*** กำลังการผลิต 987.84 KW วันที่ COD 27/11/57

จากเอกสารสรุปข้อสนเทศ หน้าที่ 1 (รูปที่ 8) PSTC มีทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท มีทุนชำระแล้ว 220 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,200 ล้านหุ้น เสนอขาย IPO 450 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 0.65 บาท จากราคาพาร์ 0.1 บาท ได้เงินจากการ IPO ทั้งสิ้น = 450,000,000 x 0.65 = 292,500,000 บาท เป็นส่วนล้ำมูลค่าหุ้น = 450,000,000 x (0.65-0.1) = 247,500,000 บาท
สรุป คำถามข้อ 1 แม้จำนวนทุนจดทะเบียนของ PSTC จะไม่มากแต่พิจารณาจากประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทนร่วมสิบปีและทิศทางที่ค่อยๆเติบโต ตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกดี สำหรับข้อนี้ผมให้ผ่านแบบสบายๆ

 

กำพล อังศุเกษตร์

CCI10022558 CCI10022558_0001

 

 

 

CCI10022558_0002 CCI10022558_0003 CCI10022558_0004 CCI10022558_0005 CCI10022558_0006