Head เจาะหุ้น

PTG ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

PTG ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

คำถามที่ 3. PTG มีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ: ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันที่ 2/3/58 (รูปที่ 1) ทำให้เราทราบว่า PTG ตั้งงบลงทุนโครงการต่างๆในปี 58 = 2,433 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เข้าซื้อกิจการหรือควบรวมโรงไฟฟ้าชีวมวล – ขยะ กำลังการผลิต 100 MW โครงการนี้ใช้เงินลงทุน 764 ล้านบาท โดยผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นตัวเลข 2 หลัก ซึ่งจะสรุปในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า
  2. ขยายกิจการสถานีบริการน้ำมันเพิ่มอีก 220 แห่ง ตามเป้าหมาย 1,200 แห่ง จากการสอบถามข้อมูลกับทางนักลงทุนสัมพันธ์ทำให้ทราบว่า งบลงทุนต่อสถานีน้ำมัน 1 แห่งเป็นจำนวน 3.5 ล้านบาท ดังนั้นใช้งบลงทุนโครงการนี้ 220 x 3.5 = 770 ล้านบาท
  3. ขยายกิจการสถานีบริการก๊าซแอลพีจี 30 สาขา ใช้เงินลงทุนสาขาละ 7 ล้านบาท (ใช้ตัวเลขสูงสุดในข่าว) โครงการนี้ใช้เงินลงทุน 7 x 30 = 210 ล้านบาท

3_02_58

4.ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ ในโครงการปาล์มน้ำมันครบวงจร (Plam Complex) มีข้อมูลจากเอกสารสารสนเทศฯ วันที่ 8/12/57 หน้าที่ 3 (รูปที่ 2) โครงการดังกล่าวใช้งบลงทุน 4,800 ล้านบาท มาจากกลุ่มทุน 1,600 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3,200 ล้านบาท โดย PTG ร่วมทุนในสัดส่วน 40% จึงต้องใช้เงินลงทุน = 1,600 x 0.4 = 640 ล้านบาท

CCI13032558_0001

รวมเงินลงทุนทั้ง 4  โครงการ PTG ต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมด = 764 + 770 + 210 + 640 = 2,384 ล้านบาท

สรุปคำถามที่ 3 ได้ข้อสรุปว่า เงินลงทุนตามข่าวคือ 2,433 ล้านบาท ใกล้เคียงกับเงินลงทุนตามข้อมูลจากทางบริษัท

(เฉลยจุดผิดจาก PTG ในปัจจุบันตอนที่ 1 คือ วงเงินรวมที่สามารถกู้มาใช้ลงทุนไม่ใช่ 4,513.39 ล้านบาท เพราะถ้าเราสังเกตุ Current Ratio จะพบว่าสินทรัพย์หมุนดวียนของ PTG ไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้สินหมุนเวียน โดยยังขาดอีก 2,402.55 – 2,231.55 = 171 ล้านบาท ซึ่งในทางปฏิบัติ PTG อาจจะนำเงินสดจากการดำเนินงานในปี 58 มาโปะในส่วนนี้ครับ สาเหตุก็มาจากกิจการของ PTG มีอัตราการเก็บเงินจากลูกค้าสั้นมากคือ Day Receive = 3.3 วัน แต่ในความเห็นของผมถ้าไม่ใช่กิจการผูกขาดเราควรจะคิดแบบเผื่อไว้ก่อนดีกว่าครับ)
คำถามที่ 4. ความสามารถของผู้บริหาร

ตอบ: 1.บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ ในโครงการปาล์มน้ำมันครบวงจร (Plam Complex) เกิดจากการร่วมทุนกันของ 3 ฝ่าย คือ 1.กลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรม(“TCG”)  2.PTG  3.บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา(“R&D”) ซึ่งจากเอกสารสรุปข้อสนเทศ วันที่ 8/12/57 หน้า 2 (รูปที่ 3) จะเห็นว่า R&D เป็นบริษัทของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PTG และมีกรรมการร่วมกัน นั่นก็หมายความว่า PTG ถือหุ้น 40% น้อยกว่า TCG ที่ถืออยู่ 50% แต่ได้สัดส่วนอีก 10% ในการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน R&D ทำให้ PTG มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเทียบเท่ากับ TCG

 

CCI13032558_0002

 

  1. จากเอกสาร วันที่ 26/1/58 (รูปที่ 4-5) พบว่าโครงการปาล์มน้ำมันครบวงจรมีการลงทุนที่ราคาพาร์ 1,000 บาท นั้นหมายความว่าโครงการนี้จะมีทุนจดทะเบียนในปี 58 = 872,000 x 1,000 = 872,000,000 บาท และในปี 59-60 จะมีการเพิ่มทุนเป็น = 1,600,000 x 1,000 = 1,600,000,000 บาท แบบนี้ก็ชัดเจนว่า PTG กำลังคิดการใหญ่ !!!

 

สรุปคำถามข้อที่ 4 การที่ PTG ทำโครงการหลายๆโครงการพร้อมกันในปี 58 และแต่ละโครงการล้วนส่งผลเกื้อหนุนต่อกิจการหลักให้ความรู้สึกว่า PTG กำลังสร้างอาณาจักรที่จะส่งผลต่อความได้เปรียบในเชิงธุรกิจของตนเอง

กำพล อังศุเกษตร์

 


CCI13032558_2CCI13032558