Head เจาะหุ้น

PTG ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

PTG ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

คำถามที่ 2. PTG มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร

ตอบ: เข้าเว็บไซต์ www.set.or.th  แล้ว Print งบการเงินวันที่ 31/12/58 (รูปที่1-4) มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน (ปรับตัวเลขรายการเป็นหน่วย:ล้านบาท เพื่อความสะดวกในการคำนวณ)

  • Current Ratio ใช้ตรวจสอบความคล่องตัวทางการเงินของกิจการ ค่าที่ได้ออกมาควรจะมากกว่า 1 เท่า เพราะหนี้สินหมุนเวียนคือหนี้สินที่มีกำหนดการที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี กิจการจึงควรมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากพอที่จะชำระหนี้สินจำนวนนี้ได้ในหนึ่งปีเช่นกัน

 

ถ้า Current Raio ต่ำกว่า 1 เท่า หมายความว่ากิจการกำลังมีปัญหาด้านการเงินคือมีสินทรัพย์ไม่พอจะเอามาจ่ายหนี้สิน จึงกำหนดว่าค่าที่ได้ไม่ควรจะต่ำกว่า 1 เท่า เพราะถ้าต่ำกว่าคือกำลังมีความเสี่ยงทางสภาพคล่อง

PTG มี Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน(ในงบดุล)  ÷  หนี้สินหมุนเวียน(ในงบดุล)

=  2,231.35 ÷ 2,402.55   (หน่วยล้านบาท)

= 0.92:1 รู้สึกไม่ดีแต่ต้องดู Quick Ratio ประกอบการยืนยัน

 

  • Quick Ratio ใช้ตรวจความคล่องตัวอีกหนึ่งครั้งต่อจาก Current Ratio เพื่อเป็นการตรวจทานอีกรอบว่ากิจการมีสถานทางการเงินที่คล่องตัวจริงหรือไม่ โดยการนำมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดมาตีค่าให้กลายเป็นศูนย์เสมือนว่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดของกิจการขายไม่ออกเลย เราจึงนำมาหักลบออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนก่อน จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งกรณีของ PTG พบว่า

 

Quick Ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน

= (2,231.35 – 1,247.95) ÷ 2,402.55

= 0.41:1

  • เมื่อเห็น Current Ratio และ Quick Ratio แล้วรู้สึกอึดอัดแทน PTG เป็นอย่างยิ่ง

 

  • A/R Turnover เป็นสิ่งที่แสดงจำนวนรอบการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของกิจการ

A/R Turnover = รายได้(งบกำไรขาดทุน) ÷ ลูกหนี้การค้า(งบดุล)

A/R Turnover  = 55,100.756 ÷ 506.28

= 108.83 ครั้ง บอกเราว่าในปี 57 ที่ผ่านมา PTG ขายสินค้าแล้วเก็บเงินลูกค้าได้ 108.83 ครั้ง

 

  • ถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละครั้งกินเวลาเท่าไหร่ก็เอา 360 (หรือใช้ 365 ก็ไม่ได้ต่างอะไร) คือจำนวนวันที่เราสนใจในช่วงนั้นคือ 30วัน x 12เดือน = 360วัน แล้วเอา 360 ตั้งหารด้วย A/R Turnover ที่มีค่า 83 จะได้เท่ากับ 360 ÷ 108.83 = 3.30 วัน ค่านี่คือ “Day Receive” เป็นระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยว่าในแต่ละรอบที่ขายสินค้าได้นั้นกิจการใช้เวลาตามเก็บเงินกี่วัน ซึ่งเรามีเกณฑ์ว่าไม่ควรจะเกิน 90 วัน

 

จะเห็นว่า PTG ที่ตอนแรกเรามองจาก Current Ratio และ Quick Ratio ทำให้เรารู้สึกไม่ดี แต่พอเราเห็น Day Receive ที่มีค่าน้อยมากๆ ทำให้เรารู้ว่าในสถานการณ์ปกติ PTG จะยังสามารถเอาตัวรอดจากเรื่องของความคล่องตัวทางการเงิน สาเหตุก็เป็นเพราะรายได้ของ PTG ส่วนมากมาจากการขายน้ำมันที่เก็บเงินสดจากลูกค้า

 

  • Inventory Turnover คือจำนวนรอบอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง

Inventory Turnover = ต้นทุนสินค้าขาย(งบกำไรขาดทุน) ÷ สินค้าคงเหลือ(งบดุล)

= 52,036.65 ÷ 1,247.95

= 41.69 รอบ

 

  • Inventory Day คือระยะเวลาสต๊อกสินค้าของกิจการเพื่อดูว่ามีการสต๊อกวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตต่างๆจนได้เป็นสินค้าทั้งหมดกินเวลากี่วัน ให้เอาจำนวนวันที่เราสนใจ หารด้วย ค่าที่คำนวณได้จาก Inventory Turnover (หลักการคิดเหมือนกับ Day Receive) ดังนั้น Inventory Day = 360 ÷ 41.69 = 8.63 วัน

 

  • Interest Coverage Ratio ใช้ดูว่ากิจการมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย

Interest Coverage Ratio = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย(ในงบกำไรขาดทุน) ÷ ดอกเบี้ยจ่าย(ในงบกำไรขาดทุน)

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายหาได้จาก กำไรก่อนภาษีเงินได้ + ดอกเบี้ยจ่าย(ต้นทุนทางการเงิน)

= 626.95 + 46.12 = 673.07

 

Interest Coverage Ratio = 673.07 ÷ 46.12

= 14.59 เท่า แสดงว่า PTG มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างสบาย

 

  • D/E Ratio คืออัตราหนี้สินต่อส่วนทุนเพื่อวิเคราะห์วงเงินในการกู้ยืม

D/E Ratio = หนี้สินทั้งหมด(งบดุล) ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบดุล)

= 2,997.40 ÷ 3,598.81

= 0.83:1

PTG จะกู้ได้อีก

คิดกรณีที่  D/E = 2:1

D = ( 3,598.81 x 2) – 2,997.40

D = 4,200 ล้านบาท

เราจะทำการสรุปทุนของ PTG ที่จะสามารถนำไปใช้ทำโครงการใหม่ ดังนี้

เงินสด (งบดุล) = 313.39 ล้านบาท

เงินที่สามารถขอกู้ได้ = 4,200 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น = 313.39 + 4,200 = 4,513.39 ล้านบาท

สรุปคำถามที่ 2 จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทำให้เราเห็นว่า PTG มีสถานะทางการเงินที่สามารถขอกู้ได้เพิ่มอีก 4,513.39 ล้านบาท  และที่สำคัญดูเหมือนว่า PTG มีการให้ข่าวตั้งงบลงทุนเพิ่มเติมในปี 58

 

ครั้งต่อไปเราจะมาดูกันว่า PTG จะเอาเงินไปที่มากถึง 4,500 ล้านบาท ไปทำอะไร(และในครั้งมีบางอย่างที่ผมเขียนผิด เพื่อนๆลองตรวจสอบกันดู แล้วเดี๋ยวจะมาเฉลย)

ติดตามต่อได้ใน “PTG ในปัจจุบันตอนที่ 2/2 ”

กำพล อังศุเกษตร์

 

UntitledUntitled2Untitled3Untitled4