Head เจาะหุ้น

อดีตของ PTG

อดีตของ PTG

คำถามที่ 1 PTG ทำกิจการอยู่ตลาดประเภทใดมีความเป็นมาอย่างไร

ตอบ  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 ในนาม บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยขายน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมัน “PT”/ตัวแทนจำหน่าย/ลูกค้ารายอื่น/กิจการต่างๆในอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการขนส่งน้ำมันให้กับบริษัทย่อย /ลูกค้าในกลุ่ม และรับฝากน้ำมันให้กับลูกค้า

จำนวนสถานีบริการน้ำมัน PT ปี 2556 มีทั้งสิ้น 739 แห่ง

ปี 2557 มีจำนวน 980 แห่ง

ปี 2558 PTG มีเป้าหมาย ทั้งหมด 1,200 แห่ง!!! ไม่ธรรมดา

 

รายได้ของ PTG มาจาก 3 กิจการหลักที่มีรายได้รวมกันเกือบจะครอบคลุมทั้งหมด คือ

 1. สถานีบริการน้ำมันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (Company Owned Outlet) หรือ “COCO”
 2. สถานีบริการน้ำมันที่เป็นของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ของบริษัท (Franchise) หรือ “DODO”
 3. ค้าส่งน้ำมันให้ลูกค้ารายอื่น และ ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

กิจการรอง

 1. กิจการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 2. กิจการร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้แบรนด์ “Max Mart”
 3. กิจการอื่น เช่น การรับฝากเชื้อเพลิง การให้เช่าทรัพย์สิน ค้าปลีก/ค้าส่ง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นรถยนต์

 

โครงสร้างการบริหารของ PTG มีการถือหุ้นบริษัทในเครือ ดังนี้ (รูปที่ 1)

 1. บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (“PTC”) เป็นบริษัทที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99 ทำกิจการค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูปผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ “PT”
 2. บริษัทย่อยที่ขายน้ำมันเชื้อเพลิงตาม มาตรา 10 (ไม่เกิน 100,000 เมตริกตัน)
 • บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (“PMO”)     PTG ถือหุ้นร้อยละ 98
 • บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด (“APO”)    PTG ถือหุ้นร้อยละ 97
 • บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (“EPO”) PTG ถือหุ้นร้อยละ 98
 • บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด (“EVO”) PTG ถือหุ้นร้อยละ 98
 • บริษัท แอน์ดีส ออยล์ จำกัด (“AND”) PTG ถือหุ้นร้อยละ 97
 • บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด (“ATL”) PTG ถือหุ้นร้อยละ 97
 • บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (“OLP”) PTG ถือหุ้นร้อยละ 97
 • บริษัท พิเรนิส ออยล์ จำกัด (“PRN”)        PTG ถือหุ้นร้อยละ 97
 1. บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ทำกิจการร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน PT ภายใต้ชื่อร้าน “กาแฟพันธุ์ไทย” PTG ถือหุ้นร้อยละ 99Untitled

 

 

 

 

 

 

สรุป คำถามข้อ 1 PTG ทำกิจการในตลาดผู้ขายน้อยราย ซึ่งแม้จะไม่ดีเท่ากับกิจการผูกขาดแต่ก็เสี่ยงน้อยกว่ากิจการแข่งขัน ซึ่งหลังจากที่ได้อ่านงบการเงินรายปีจาก 2554-2557 สังเกตุเห็นว่ารายได้มีการเติบโตเป็นเท่าตัว รวมไปถึงกำไรสุทธิเองก็เติบโตขึ้นกว่า 58.2% ในปีที่ผ่านมา (รูปที่ 2-3) เมื่อนำมาผนวกกับข่าวการลงทุนใหม่(ตรงนี้ขออุบไว้ก่อน) ทำให้รู้สึกว่า PTG นั้นเหมาะที่จะนำมาเป็นกรณีศึกษา

กำพล อังศุเกษตร์

 


Untitled2Untitled3