Head เจาะหุ้น

NNCL ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

NNCL ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

คำถามที่ 2. NNCL มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร

ตอบ: เข้าเว็บไซต์ www.set.or.th  แล้ว Print งบการเงินมาวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินวันที่ 30/9/57 (รูปที่ 1-4) (ปรับตัวเลขรายการเป็นหน่วย:ล้านบาท)

 • Current Ratio ใช้วัดความคล่องตัวทางการเงินของกิจการ ค่าที่ได้ควรจะมากกว่า 1 เท่า เพราะหนี้สินหมุนเวียนคือหนี้สินที่มีกำหนดการที่ต้องชำระในหนึ่งปี จึงควรมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากพอที่จะชำระหนี้สินก้อนนี้ได้ในหนึ่งปีเช่นกัน ถ้า Current Ratio ต่ำกว่า 1 เท่าคือกิจการกำลังมีปัญหาต้องดิ้นรนหามาชำระคืนให้ได้ เราจึงตั้งว่าค่าที่ได้ไม่ควรจะต่ำกว่า 1 เท่า

NNCL มี Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน(ในงบดุล)  ÷  หนี้สินหมุนเวียน(ในงบดุล)

=  1,848 ÷ 918 (หน่วยล้านบาท)

= 2:1 (น่าพอใจในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับดี)

 

 • Quick Ratio ใช้ตรวจความคล่องที่ตัวอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการกรองอีกรอบว่าคล่องตัวจริงหรือไม่ โดยการที่ตัดสินค้าคงเหลือตีค่าให้กลายเป็นศูนย์เสมือนว่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดของกิจการขายไม่ออกเลย โดยหักลบออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนจึงนำค่าที่ได้มาหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งกรณีของ NNCL ด้วยความที่กิจการเป็นนิคมอุตสาหกรรม สินค้าคงเหลือจึงแสดงในงบดุลเป็นรายการ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา” พบว่า

Quick Ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน

= (1,848 – 1,711) ÷ 918

= 0.15:1

 

 • เปิดหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อที่ 6 (รูป A-B) พบว่าในจำนวน 1,711 ล้านบาท เป็นที่ดินที่พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมขาย 445 ล้านบาท สอดรับกับการให้ข่าวของผู้บริหารว่ามียอดขายที่ดินแล้ว 500 ล้านบาท โดยจะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1หรือ 2 ของปี 2558 คิดว่าน่าจะเป็นที่ดินในส่วนนี้

ScreenShot_20150502134854

 

ScreenShot_20150502140304

 

 • A/R Turnover อัตราส่วนจำนวนรอบที่กิจการขายสินค้าแล้วเก็บเงินได้

A/R Turnover = รายได้(งบกำไรขาดทุน) ÷ ลูกหนี้การค้า(ในงบดุล)

= 531.29 ÷ 42.75

= 12.42 ครั้ง บอกเราว่าในตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา NNCL ขายสินค้าแล้วเก็บเงินลูกค้าได้ 12.42 ครั้ง

 

 • ถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละครั้งกินเวลาเท่าไหร่ก็เอา 270 คือจำนวนวันที่เราสนใจในช่วงนั้นคือ 30วันx9เดือน=270 วัน แล้วเอา 270 ตั้งหารด้วย 47 จะได้เท่ากับ 21.65 วัน ค่าที่ได้เราเรียกว่า “Day Receive” คือระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยว่าในแต่ละรอบกิจการใช้เวลาตามเก็บเงินกี่วัน

 

 • Inventory Turnover คืออัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง

Inventory Turnover = ต้นทุนสินค้าขาย(ในงบกำไรขาดทุน) ÷ สินค้าคงเหลือ(ในงบดุล)

= ( 71.96 + 278.76 ) ÷ 1,711.67

= 0.20 รอบ

ถ้าลองเอาที่ดินที่พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมขาย 445 ล้านบาท มาหักออกจากสินค้าคงเหลือ 1,711.67 – 445  = 1,266.67 ล้านบาท จะได้ Inventory Turnover (2)  = ( 72 + 278.76 ) ÷ 1,266.67 = 0.27 รอบ

 

 • Inventory Day คือระยะเวลาสต๊อกสินค้าทำให้เรารู้ว่ากิจการมีการสต๊อกวัตถุดิบเพื่อผ่านกระบวนการผลิตจนได้เป็นสินค้าทั้งหมดกินเวลากี่วัน ให้เอาจำนวนวันที่เราสนใจ หารด้วย ค่าที่คำนวณได้จาก Inventory Turnover ดังนั้น Inventory Day = 270 ÷ 0.2 = 1,350 วัน เห็นแล้วแทบเป็นลม
  Inventory Day(2) = 270 ÷ 0.27 = 1,000 วัน ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลย

 

ตรงนี้เราก็ได้รู้ว่า NNCL มีปัญหาเกี่ยวกับการขายที่ ถึงแม้ที่ดินจะเป็นสินทรัพย์ก็ตามแต่เก็บไว้นาน

กิจการก็ขาดสภาพคล่องได้

 

 • Interest Coverage Ratio ใช้ดูว่ากิจการมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายเป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย

จากงบการเงินจะบอกเราว่าในไตรมาศที่ 3/57 NNCL มีรายได้ 531.29 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายมี 608.17 ล้านบาท แน่นอนว่า NNCL ขาดทุนปีนี้ผลงานไม่ดีถึงขั้นติดลบทำให้ไม่พอจ่ายดอกเบี้ยค่าที่ได้ออกมาจะติดลบจึงมักจะถูกอธิบายเป็น N.A. (Not Applicable) คือหาค่าไม่ได้ แต่ในทางปฏิบัติ แต่ถ้าสังเกตุ “รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุล” ก็ยังมีเงินสด = 46.86 ล้านบาท พอที่จะนำมาจ่ายดอกเบี้ยส่วนนี้ได้

 • D/E Ratio คืออัตราหนี้สินต่อส่วนทุนเพื่อต่อยอดการวิเคราะห์สถานในการกู้ยืมเงินของกิจการ

D/E Ratio = หนี้สินทั้งหมด(ในงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)) ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น”

= 2,364,661 ÷ 2,553,767

= 0.925:1

บทจะขอกู้ NNCL จะกู้ได้อีก

D/E = 2:1 = (2,553.76 x 2) – 2,364.66

D = 2,742.86 ล้านบาท

 

CCI02052558

CCI02052558_0001

 

CCI02052558_0002

CCI02052558_0003

 

สรุปคำถามที่ 2 เมื่อดูจากอัตราส่วนทางการเงิน ยังไม่ถึงกับคล่องตัวมากมายนัก รวมถึงจำนวนเงินที่ขอกู้ได้ก็ไม่ได้มหาศาลแต่อย่างใด ทำให้เรารู้เหตุผลที่ NNCL ไปทำกิจการโรงไฟฟ้าเพราะกิจการด้านนิคมอุตสาหกรรมนั้นเหนื่อย!!!

กลางดึกผมยังคงหาข้อมูล NNCL ต่อไป เรื่อยมาจนถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ NNCL ซึ่งผมมองน่าสนใจมากเพราะ “กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NNCL เป็นถึง…..”

ติดตามต่อได้ใน “NNCL ตอนที่ 2/2 ”

กำพล อังศุเกษตร์