Head เจาะหุ้น

TPCH ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

TPCH ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

คำถามที่ 2. TPCH มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร

ตอบ: เข้าเว็บไซต์ www.set.or.th  แล้ว print งบการเงินวันที่ 30/9/57 มาวิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงิน (รูปที่ 1-4)

  • “Current Ratio หาได้จาก สินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วย หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)” ค่าที่ได้ควรมากกว่า 1 เท่า TPCH มี Current Ratio = 527.25/270.04 (หน่วย:ล้านบาท) = 1.95:1 บอกให้เรารู้ว่า“สินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน ราวๆ 2 เท่า”

 

  • Quick Ratio หาได้จาก สินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยสินค้าคงเหลือ จากนั้นหารด้วย หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)” Quick Ratio เราใช้ดูสภาพคล่องที่แท้จริงของกิจการเพื่อกรองอีกรอบว่าคล่องตัวจริงหรือไม่ โดยการที่ตัดสินค้าคงเหลือที่ในทางบัญชีถือเป็นสินทรัพย์คือเราตีค่าให้มันเป็นศูนย์ถึงต้องมาหักออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนพบว่า ไม่มีรายการสินค้าคงเหลือเนื่องจาก TPCH ถือหุ้นกิจการผูกขาดผลิตมาเท่าไหร่ขายได้หมด Quick Ratio จึงมีค่าเท่ากับ Current Ratio  คือ 95:1

 

ค่าของ Current  Ratio และ Quick Ratio ควรจะมากกว่า 1 ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่า 1 เราต้องหาสาเหตุให้เจอว่ามีอะไรที่บกพร่องไป

  • ทีนี้มาถึง “A/R Turnover” ใช้ดูว่ากิจการขายสินค้าแล้วเก็บเงินได้กี่รอบ “คำนวณได้จากรายได้ในงบกำไรขาดทุน หารด้วย ลูกหนี้การค้าในงบดุล” = 190.22/(48.98+39.55) = 2.14 ครั้ง ถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละครั้งกินเวลาเท่าไหร่ก็เอา 270 คือจำนวนวันที่เราสนใจในงบการเงินช่วงนั้นอย่างที่เรากำลังวิเคราะห์เป็นของไตรมาสที่ 3 จะได้ตัวเลขที่นำมาใช้คือ 30วัน x 9เดือน = 270 วัน แล้วเอา 270 ตั้งหารด้วย 14 จะได้ 270/2.14 = 126 วัน ค่าที่ได้เราเรียกว่า “Day Receive” คือระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยว่าในแต่ละรอบกิจการใช้เวลาตามเก็บกี่วันถึงได้เงิน หาได้จาก”จำนวนวันตามงบที่เราทำการวิเคราะห์อยู่ ถ้างบเป็นไตรมาสแรกก็ใช้ 90 วัน ,ไตรมาส 2 ให้ใช้ 180 ,ไตรมาส 3 ให้ใช้ 270,ไตรมาส 4 หรือ งบประจำปีให้ใช้ 360 หารด้วย ค่าของ A/R Turnover

ถ้าดูผิวเผินค่า Day Receive 126 วัน เหมือนจะยังไม่ดีแต่ถ้าไปอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อ 8.2 (รูปที่ 5) จะพบคำอธิบายว่า ในจำนวน 39.55 ล้านบาท เป็นของกรมสรรพากรถึง 29 ล้านบาท ถ้าเราตัดส่วนตรงนี้ออกไม่เอามาคิดจะได้ค่า A/R Turnover = 190.22/48.98 = 3.88 ครั้ง ทำให้ Day Receive = 270/3.88 = 69.5 วัน เป็นค่ายอมรับได้ ไม่ได้แย่อย่างที่เราเห็นในตอนแรก

  • “Inventory Turnover คืออัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังมาจาก “เอาต้นทุนสินค้าขายในงบกำไรขาดทุนตั้ง หารด้วย สินค้าคงเหลือในงบดุล” จะได้ 108/0 = ∞ รอบ และ Inventory Day คือระยะเวลาสต๊อกสินค้าทำให้เรารู้ว่ากิจการมีการสต๊อกวัตถุดิบเพื่อผ่านกระบวนการผลิตจนได้เป็นสินค้าทั้งหมดกินเวลากี่วัน ให้เอาจำนวนวันที่เราสนใจ หารด้วย ค่าที่คำนวนได้จาก Inventory Turnover ดังนั้น Inventory Day = 270/∞ = 0 วัน  อัตราหมุนเวียนเป็น ∞ รอบ นั่นก็เพราะความเป็นกิจการผูกขาดที่ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาขายตลอดเวลา

 

  • “Interest Coverage Ratio หาได้จากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุน หารด้วย ดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุน” กรณีของ TPCH ให้เอา “กำไรก่อนค่าใช้จ่ายลบออกด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร จะได้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน(กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย)” จะได้ (85.17-28.86)/20.33 = 2.76 เท่า TPCH ยังไม่มีปัญหาในการจ่ายดอกเบี้ย

 

  • ก่อนจะหา D/E Ratio เราต้องหาส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มมาก่อนเพราะ TPCH พึ่งจะมีการ IPO เข้าตลาดในไตรมาสที่ 4/57 ทำให้ข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 3 ต้องคิดส่วนทุนใหม่เพิ่มเข้ามา โดยจากข้อมูลเอกสารสนเทศหน้า 1 (รูปที่ 6) TPCH เสนอ IPO ขายทั้งสิ้น 89,450,000 หุ้น ราคาเสนอขาย 75 บาทต่อหุ้น จากราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น จึงเกิดส่วนล้ำมูลค่าหุ้น = 12.75-1 = 11.75 บาทต่อหุ้น ทำให้ TPCH มีส่วนทุนเพิ่มขึ้นมาอีก 89,450,000 x 12.75 = 1,140,487,500 บาท โดยเป็นส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 89,450,000 x 11.75 = 1,051,037,500 บาท (จำนวนนี้ยังไม่ได้หักค่าจ้าง Underwriter) ทำให้เรารู้ข้อมูลรายการส่วนของผู้ถือหุ้น = 770,096,535 + 1,140,487,500 = 1,910,584,035 บาท

 

  • “D/E Ratio ที่หาได้จากการเอาหนี้สินทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)ตั้ง หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น” จะได้ค่า D/E Ratio = 67/1,910.58= 0.43:1 TPCH จะกู้ได้อีก

D/E =2:1

(835.67+D2)/1,910.58 = 2/1

D2 = 2,984 ล้านบาท

ถ้า D/E 3:1
(835.67+D2)/1,910.58 = 3/1

D2 = 4,894 ล้านบาท

CCI04022558

CCI04022558_0001

CCI04022558_0002

 

CCI04022558_0003

 

 

ได้เวลารวบรวมข้อมูลตอบคำถาม  คำนวนหาเงินที่ TPCH มีอยู่และสามารถจะขอกู้มาได้

1.กรณี D/E 2:1 ; เงินสด+เงินที่ได้จากIPO+ที่ขอสินเชื่อได้ = 106,939,612 + 1,140,487,500 + 2,984,000,000 = 4,231,427,112 ล้านบาท

2.กรณี D/E 3:1 ; เงินสด+เงินที่ได้จากIPO+ที่ขอสินเชื่อได้ = 106,939,612 + 1,140,487,500 + 4,894,000,000 = 6,141,427,112 ล้านบาท

 

จะเห็นว่า TPCH มีสถานทางการเงินไม่ได้ขี้เหร่และกับการที่พึ่ง IPO เข้ามาก็ทำให้ TPCH มีเงินสดจากการเสนอขายหุ้นเป็นจำนวนที่มากพอสำหรับจะทำอะไรสักอย่าง

 

อะไรสักอย่างคืออะไร?  ติดตามต่อใน “TPCH ในปัจจุบันตอนที่ 2/2

กำพล อังศุเกษตร์

CCI04022558_0004
CCI04022558_0005