รอบรู้สุดสัปดาห์

D/E RATIO สำคัญอย่างไร

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E Ratio  สำคัญอย่างไร

เมื่อ SMEs ขอสินเชื่อกับธนาคาร  D/E Ratio เป็นอัตราส่วนพื้นฐาน ที่ทางธนาคารจะดูเป็นสิ่งแรกๆ เลย  อัตราส่วนนี้จะบอกว่ากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินมากน้อยเพียงใด และหากนำอัตราส่วนมาเปรียบเทียบกันหลายๆ ปี ก็จะเห็นถึงแนวโน้มความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

โดยทั่วไปธนาคารจะดู D/E Ratio เท่ากับ  1 เท่า  หรือ บางบริษัท  2  เท่า  ก็มองว่าเป็นกรณีทั่วไปของ  SMEs

กรณี SMEs ที่ขอสินเชื่อกับธนาคาร  ทั้งกิจการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว  หรือ  ลักษณะ Project Finance  ธนาคารก็ใช้อัตราส่วนนี้ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการอนุมัติสินเชื่อด้วย
โดยจะมีการตั้งสมมติฐาน

โครงสร้างของเงินทุน   : mil  THB
Use  of  fund
ค่าที่ดิน                            30
ค่าก่อสร้างอาคาร            70
Total Use  of  fund          100

Source of  fund
กิจการออกเอง                50
เงินกู้                                50
Total Source of  fund      100

กรณีนี้  D/E Ratio หลังปล่อยสินเชื่อ  เท่ากับ  1 : 1  เท่า
โดยทั่วไปธนาคารจะไม่ให้กู้ทั้งหมดโครงการ  เช่น Total investment สำหรับสร้างอพาร์ทเม้นท์  จำนวน  100  ล้านบาท  แต่จะให้ share  ความเสี่่ยงร่วมกัน  คือ  ผู้ประกอบการออกเงิน ครึ่งหนึ่ง  ธนาคารออกครึ่งหนึ่ง  พููดง่ายๆ จะมาจับเสือมือเปล่ากู้หมด 100%  คงไม่ใช่
ก็ไม่ให้เบิกเงินกู้ไปทั้งก้อนทีเดียว  แต่จะมีขั้นตอนให้เบิกตาม เปอร์เซ็นต์ของความคืบหน้างานก่อสร้าง (Progress งาน)  เช่น  งานงวดแรกทำฐานรากอาคาร  10%  เท่ากับมูลค่างาน  7  ล้านบาท  ก็จะให้ผู้ประกอบการเบิกเงินกู้  ครึ่งหนึ่ง  คือ  3.5  ล้านบาท  อีกครึ่งหนึ่งผู้ประกอบการออกเอง

สำหรับธุรกิจบางประเภท  เช่น  Project Finance  โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์  หรือ ศูนย์การค้า  ซึ่งจะต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  เป็นมูลค่าสูง   ขอแนะนำว่าผู้ประกอบการไม่ควรให้อัตราส่วน  D/E  Ratio สูงเกินไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถชำระคืนของกิจการ   ถ้าจะให้ดีไม่ควรเกิน  1:1 เท่า และเนื่องจากโดยธรรมชาติ  ผลประกอบการในช่วงแรก ที่เพิ่งเปิดดำเนินจะมียอดขายน้อยและมีค่าเสื่อมราคาสูง หากสินเชื่อที่ต้องมีภาระผ่อนชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นจำนวนมาก  อาจทำให้กระแสเงินสดไม่เพียงพอผ่อนชำระจนส่งผลทำให้เกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ได้

http://misteruniversal.blogspot.com/2014/12/de-ratio.html

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm