Head เจาะหุ้น

CWT ในปัจจุบันตอนที่ 3/3

คำถามที่ 4. ความสามารถของผู้บริหาร

ตอบ:    ก่อนจะไปดูที่แหล่งเงินทุนของ CWT ที่ใช้ทำโครงการใหม่ จะขอกล่าวถึง Partner ที่ CWT ได้เปิดตัวไป จากเอกสารวันที่ 8/4/58 (รูปที่ 1)โดย CWT ได้เซ็น MOU ร่วมกับทาง GUNKUL เพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการทำโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof) ซึ่งทาง CWT ถือหุ้นในสัดส่วน 74.99% และจากข่าวที่ผู้บริหารของ GUNKUL ให้สัมภาษณ์โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 9/4/58 (รูปที่ 2)บอกว่าโครงการ Solar Roof จะมีขนาดกำลังการผลิต 2 MW โดยในเนื้อข่าวบอกว่าผู้บริหารของ CWT มีแผนต้องใช้เงินลงทุน 8,000 ล้านบาท

1

2

CWT เอาเงินทุนมาจากไหน?

จากเอกสารวันที่ 6/5/58 (รูปที่ 3) มีข้อมูลว่า CWTได้ขอมติจากที่ประชุมสามัญวันที่ 22/4/58 ที่ผ่านมาในการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP จำนวน 450 ล้านหุ้น โดยรอบแรกจะเสนอขาย 100 ล้านหุ้นก่อน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนที่จะใช้ทำโครงการโรงไฟฟ้าขยะที่ร่วมทุนกับ ZW และ LAWI และจากเอกสารมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท (รูปที่ 4) มีมติให้ CWT เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อบังคับบริษัท ว่า CWT สามารถออกหุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นบุริมสิทธิ

3

4

สรุป จากข่าวโครงการใหม่ที่ CWT จะทำจริงหรือไม่? จะเอาเงินทุนจากไหน เราก็ได้คำตอบกันแล้ว ว่าเงินทุนจะมาจากจาก 2 ช่องทาง ซึ่งก็ทำให้ผมอดอมยิ้มไม่ได้

 

อะไรทำให้ผมถึงยิ้มได้? ครั้งต่อไปเรามาหาคำตอบกัน

 

กำพล อังศุเกษตร์