Head เจาะหุ้น

CWT ในปัจจุบันตอนที่ 1/3

คำถามที่ 2. CWT มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร
ตอบ: เข้าเว็บไซต์ www.set.or.th แล้ว Print งบการเงินวันที่ 31/3/58 (รูปที่1-3) มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน (ปรับตัวเลขเป็น “หน่วย:ล้านบาท” เพื่อความสะดวกในการคำนวณ)
– Current Ratio ใช้ตรวจสอบความคล่องตัวทางการเงินของกิจการ ค่าที่ได้ออกมาควรจะมากกว่า 1 เท่า เพราะหนี้สินหมุนเวียนคือหนี้สินที่มีกำหนดการที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี กิจการจึงควรมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากพอที่จะชำระหนี้สินจำนวนนี้ได้ในหนึ่งปีเช่นกัน

 

ถ้า Current Ratio ต่ำกว่า 1 เท่า หมายความว่ากิจการกำลังมีปัญหาด้านการเงินคือมีสินทรัพย์ไม่พอจะเอามาจ่ายหนี้สิน จึงกำหนดว่าค่าที่ได้ไม่ควรจะต่ำกว่า 1 เท่า เพราะถ้าต่ำกว่าคือกำลังมีความเสี่ยงทางสภาพคล่อง Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน(ในงบดุล) ÷ หนี้สินหมุนเวียน(ในงบดุล)
= 845.85 ÷ 763.69  (หน่วยล้านบาท)
= 1.10:1

 

– Quick Ratio ใช้ตรวจความคล่องตัวอีกหนึ่งครั้งต่อจาก Current Ratio เพื่อเป็นการตรวจทานอีกรอบว่ากิจการมีสถานทางการเงินที่คล่องตัวจริงหรือไม่ โดยการนำมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดมาตีค่าให้กลายเป็นศูนย์เสมือนว่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดของกิจการขายไม่ออกเลย เราจึงนำมาหักลบออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนก่อน จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งกรณีของ CWT พบว่า

 

Quick Ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน
= (845.85 – 528.26) ÷ 763.69
= 0.41:1
– เมื่อเห็น Current Ratio ที่มีค่า 1.1:1 ทำให้รู้สึกว่าพอใช้ แต่พอเห็น Quick Ratio ที่มีค่า 0.41 ทำให้ต้องคิดหนัก

CCI08062558

CCI08062558_0001

– A/R Turnover เป็นสิ่งที่แสดงจำนวนรอบการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของกิจการ

A/R Turnover = รายได้(งบกำไรขาดทุน) ÷ ลูกหนี้การค้า(งบดุล)
A/R Turnover = 328.77 ÷ 234.28
= 1.4 ครั้ง บอกเราว่าที่ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา CWT ขายสินค้าแล้วเก็บเงินลูกค้าได้ 1.4 ครั้ง

– ถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละครั้งกินเวลาเท่าไหร่ก็เอา 90 คือจำนวนวันที่เราพิจารณางบการเงินในช่วงนั้นคือ 30วัน x 3เดือน = 90วัน แล้วเอา 90 ตั้งหารด้วย A/R Turnover ที่มีค่า 1.4 จะได้เท่ากับ 90 ÷ 1.4 = 64.28 วัน ค่านี้คือ “Day Receive” เป็นระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยว่าในแต่ละรอบที่ขายสินค้าได้นั้นกิจการใช้เวลาตามเก็บเงินกี่วัน ซึ่งเรามีเกณฑ์ว่าไม่ควรจะเกิน 90 วัน

 

– Inventory Turnover คือจำนวนรอบอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
Inventory Turnover = ต้นทุนสินค้าขาย(งบกำไรขาดทุน) ÷ สินค้าคงเหลือ(งบดุล)
= 295.47 ÷ 528.26
= 0.56 รอบ

 

– Inventory Day คือระยะเวลาสต๊อกสินค้าของกิจการเพื่อดูว่ามีการสต๊อกวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตต่างๆจนได้เป็นสินค้าทั้งหมดกินเวลากี่วัน ให้เอาจำนวนวันที่เราสนใจ หารด้วย ค่าที่คำนวณได้จาก Inventory Turnover (หลักการคิดเหมือนกับ Day Receive) ดังนั้น Inventory Day = 90 ÷ 0.56 = 160.9 วัน ค่าที่ได้ค่อนข้างขัดแย้งกับความเป็นจริงแสดงว่า CWT มีปัญหากับสินค้าคงเหลือที่ระบายได้ช้าเกินไป

 

– Interest Coverage Ratio ใช้ดูว่ากิจการมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย
Interest Coverage Ratio = [กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน(งบกำไรขาดทุน) + ต้นทุนทางการเงิน] ÷ ดอกเบี้ยจ่าย(ในงบกำไรขาดทุน)
Interest Coverage Ratio = [9.4 + 7.58] ÷ (7.58) = 2.2 เท่า

 

– D/E Ratio คืออัตราหนี้สินต่อส่วนทุนเพื่อวิเคราะห์วงเงินในการกู้ยืม
D/E Ratio = หนี้สินทั้งหมด(งบดุล) ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบดุล)
= 915.61 ÷ 770.54 = 1.18:1

 

คิด D/E Ratio ที่ 2:1 เท่า

CWT จะสามารถขอกู้ได้อีก; (770.54 x 2) – 915.61 = 625.47 ล้านบาท

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น(GPM) = (กำไรขั้นต้น ÷ รายได้) x 100%

= (33.29 ÷ 328.77) x 100%  = 10.12%

 

อัตราส่วนกำไรสุทธิ(NPM) = (กำไรสุทธิ ÷ รายได้) x 100%

= (8.2 ÷ 328.77) x 100%  = 2.49%

CCI08062558_0002
สรุปคำถามที่ 2 CWT นั้นมีกำไรที่เบาบางมากๆและถ้าหากดูรายละเอียดจะพบกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.4 ล้านบาท และกำไรจากการขายสินทรัพย์จำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งรวมกัน 2 รายการเท่ากับ 2.4+5.5 = 7.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่ไม่ได้เกิดจากความสามารถของกิจการทำให้รู้สึกว่า CWT มีงบการเงินที่ไม่น่าวางใจเลย

 

ติดตามต่อได้ใน “CWT ในปัจจุบันตอนที่ 2/3 ”

กำพล อังศุเกษตร์