Head ติวหุ้นให้เพื่อน

Current และ Quick Ratio

กำพล: Current Ratio ใช้ตรวจสอบความคล่องตัวทางการเงินของกิจการ โดยดูที่งบดุล เอาสินทรัพย์หมุนเวียนตั้งแล้วหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ค่าที่ได้ออกมาจะเป็นอัตราส่วน เช่น 3 : 1 มีความหมายว่า กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสามเท่าของหนี้สินหมุนเวียน แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมาก เพราะกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ เงินสดลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ฯลฯ ที่พร้อมจะแปรสภาพเป็นเงินสดได้ภายในเวลา 1 ปี มากกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่ครบกำหนดจ่ายไม่เกิน 1 ปี มีมากกว่าถึง 3 เท่า แบบนี้กิจการก็ไม่เดือดร้อนอะไร คล่องตัวทางการเงินเหลือเกิน

เพื่อน: แล้วหากว่าต่ำกว่า 1 เท่าหละ

กำพล: ในทางกลับกัน ถ้าอัตราส่วนออกมาต่ำกว่า 1 เท่า สมมติเป็น 0.8 : 1 ก็แล้วกัน หมายความว่า กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่พอที่จะแปรสภาพเป็นเงินสดภายใน 1 ปี น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่จะต้องจ่ายออกภายใน 1 ปี งานนี้ก็ชัดเจนว่า กิจการมีปัญหาทางการเงิน เงินมีน้อย ไม่พอจ่ายหนี้สิน ดังนั้นจากงบการเงินของ AUCT วันที่ 31/3/58 (รูปที่ 1-2) ลองคิด Current Ratio จะได้เป็น 667.81 ÷ 478.26 = 1.39:1 เท่า นายคิดว่าไง

ScreenShot_20150609171204

ScreenShot_20150609171250

เพื่อน: ค่าที่ได้ออกมามากกว่า 1 เท่าก็แสดงว่า AUCT มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

กำพล: ยัง แค่นี้ยังสรุปไม่ได้ ต้องเช็คดูอีกที โดยแทนที่จะเอาสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดตั้งเลย เรากลับเอาสินค้าคงเหลือไปหักออก แล้วค่อยเอาหนี้สินหมุนเวียนไปหาร ค่าที่ได้ก็ออกมาตีความแบบเดียวกับ Current Ratio แต่ความหมายลุ่มลึกกว่า เพราะได้ทำการเอาสินค้าคงเหลือออกจากสินทรัพย์หมุนเวียน เพื่อจะสะท้อนค่าความคล่องตัวทางการเงินอย่างแท้จริง อัตราส่วนนี้คือ Quick Ratio

เพื่อน: ทำไมต้องลบสินค้าคงเหลือออกด้วยหละ?

กำพล: เป็นการตรวจสอบความคล่องตัวทางการเงิน บนสมมติฐานที่ว่าให้สินค้าคงเหลือขายไม่ได้เลยยังไงหละเมื่อไม่นับสินค้าคงเหลือที่จะแปรสภาพเป็นเงินภายใน 1 ปี กิจการยังคล่องตัวทางการเงินหรือเปล่า ถ้าไม่คล่องคืออัตราส่วนที่ออกมาต่ำกว่า 1: 1 แต่ในขณะที่ Current Ratio ออกมาเกิน 1 : 1 แสดงว่ากิจการไม่คล่องตัวจริง การคล่องจริงจึงขึ้นอยู่กับสินค้าคงเหลือ

เพื่อน: อ่อ แบบนี้คือกิจการก็จะขาดสภาพคล่อง เกิดความเสียหายในเงินที่ลงทุนไปกับสินค้าคงเหลือแล้ว

กำพล: ใช่ เพราะฉะนั้นเราจึงดูแค่ Current Ratio อย่างเดียวไม่ได้ ต้องดู Quick Ratio ด้วยทุกครั้ง ทำให้เราได้ Quick ratio ของ AUCT = (667.81 – 0) ÷ 478.26 = 1.39:1

เพื่อน: แปลกนะ ทำไม AUCT ไม่มีสินค้าคงเหลือหละ?

กำพล: คำตอบอยู่ใน…..

 

กำพล อังศุเกษตร์