Head ครูพักลักจำ

ครูพัก…ลักจำ CAPEX (25/3/58)

ใฝ่ดี : ลุงครับ ผมเพิ่งคิดออกว่าผมจะถามอะไรลุงต่อจาก EPS

ลุงเพียร : จะถามอะไรก็รีบว่ามาเลย  ลุงจะรีบเอาน้ำไปเติมในห้องพักครู

ใฝ่ดี  :  คือผมได้ยินอาจารย์พูดถึง CAPEX  ผมไม่รู้จักเลย

 ลุงเพียร : อ้อ..CAPEX  ลุงก็รู้ไม่เยอะน่ะ  เอาเท่าที่ลุงรู้แล้วกันน่ะ  จะเล่าให้ฟังเท่าที่ลุงจำได้ก็แล้วกันน่ะ

ใฝ่ดี : ได้ครับลุง

ลุงเพียร : จริง ๆ แล้ว มันก็คือ  การประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน เรียกเป็นภาษาฝรั่ง ได้แบบนี้   (Capital Expenditures Budget)  หรือที่เรียกกันว่า CAPEX  นั้นหมายถึง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 ใฝ่ดี :  ยังมีแยกออกเป็น 3 ส่วนอีกเหรอครับ

ลุงเพียร :  ใช่..  ส่วนแรก  ก็คือ  ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่ (New Investment CAPEX)  เช่น  การซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับปริมาณการผลิตและการขยายตัวของกิจการในอนาคต

ส่วนที่ 2 คือ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้สินทรัพย์เก่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ( Maintenace CAPEX)  เช่น  การซ่อมแซมปรับปรุงโรงงานเครื่องจักร

ส่วนสุดท้ายคือ  Replacement CAPEX  คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนสินทรัพย์เก่าที่มีอายุการใช้งานแน่นอน  ซึ่งข้อมูล CAPEX เหล่านี้ผู้วิเคราะห์สามารถหาได้จากงบกระแสเงินสดจากการลงทุนของกิจการ หรือจากข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตของกิจการ  ทั้งนี้เมื่อกิจการมีค่าใช้จ่ายการลงทุนเกิดขึ้น ย่อมทำให้เกิดค่าเสื่อมราคาตามมา  โดยวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างง่ายที่นิยมใช้กันคือ …..

ใฝ่ดี : เดี๋ยว ๆ  ๆ  เรื่องค่าเสื่อมนี้ผมขอพูดต่อละกันครับ  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างง่ายที่ผมเรียนมา หรือ การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง  เป็นที่นิยมใช้กันก็คือ เช่น  กิจการซื้อเครื่องจักรใหม่มูลค่า 60,000 บาท  อายุการใช้งาน 5 ปี  มีมูลค่าซาก  10,000 บาท  ค่าเสื่อมราคาต่อปีแบบเส้นตรง = (ราคาทุนของสินทรัพย์ – ราคาซาก) แล้วนำมาหาร อายุการใช้งาน  จะเท่ากับ = (60,000 -10,000) / 5 = 10,000 บาทต่อปี  โดยค่าเสื่อมราคาที่เราคำนวณได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) ยิ่งมีค่าสูงยิ่งเป็นตัวปรับทำให้กำไรสุทธิลดลง  แบบนี้ใช่มั้ยครับ

ลุงเพียร : เดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะเลยน่ะ  งั้นลุงขอตัวเอาน้ำไปเติมที่ห้องพักครูก่อนน่ะ  เดี๋ยวจะโดนครูว่าเอา….ช่วงนี้อากาศยิ่งร้อน ๆ อยู่ด้วย

ใฝ่ดี :  ขอบคุณครับลุง