Head เจาะหุ้น

BWG ในปัจจุบันตอนที่ 1/2

คำถามที่ 2. BWG มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร

ตอบ: เข้าเว็บไซต์ www.set.or.th แล้ว Print งบการเงินวันที่ 31/3/58 (รูปที่1-4) มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน (ปรับตัวเลขเป็น “หน่วย:ล้านบาท” เพื่อความสะดวกในการคำนวณ)
1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

4

– Current Ratio ใช้ตรวจสอบความคล่องตัวทางการเงินของกิจการ ค่าที่ได้ออกมาควรจะมากกว่า 1 เท่า เพราะหนี้สินหมุนเวียนคือหนี้สินที่มีกำหนดการที่ต้องชำระภายในหนึ่งปี กิจการจึงควรมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากพอที่จะชำระหนี้สินจำนวนนี้ได้ในหนึ่งปีเช่นกัน

 

ถ้า Current Ratio ต่ำกว่า 1 เท่า หมายความว่ากิจการกำลังมีปัญหาด้านการเงินคือมีสินทรัพย์ไม่พอจะเอามาจ่ายหนี้สิน จึงกำหนดว่าค่าที่ได้ไม่ควรจะต่ำกว่า 1 เท่า เพราะถ้าต่ำกว่าคือกำลังมีความเสี่ยงทางสภาพคล่อง Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน(ในงบดุล) ÷ หนี้สินหมุนเวียน(ในงบดุล)
= 1,042.54 ÷ 534.03  (หน่วยล้านบาท)
= 1.95:1

 

– Quick Ratio ใช้ตรวจความคล่องตัวอีกหนึ่งครั้งต่อจาก Current Ratio เพื่อเป็นการตรวจทานอีกรอบว่ากิจการมีสถานทางการเงินที่คล่องตัวจริงหรือไม่ โดยการนำมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดมาตีค่าให้กลายเป็นศูนย์เสมือนว่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดของกิจการขายไม่ออกเลย เราจึงนำมาหักลบออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนก่อน จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งกรณีของ BWG พบว่า

 

Quick Ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน
= (1,042.54 – 0) ÷ 534.03
= 1.95:1
– เมื่อเห็น Current Ratio และ Quick Ratio ที่มีค่า 1.95:1 แน่นอนว่าย่อมทำให้รู้สึกดี เพราะ BWG ไม่มีสินค้าคงเหลือทำให้เราตัดปัจจัยความเสี่ยงด้านสต๊อก

 

– A/R Turnover เป็นสิ่งที่แสดงจำนวนรอบการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของกิจการ

A/R Turnover = รายได้(งบกำไรขาดทุน) ÷ ลูกหนี้การค้า(งบดุล)
A/R Turnover = 373.34 ÷ 424.14
= 0.88 ครั้ง บอกเราว่าที่ผ่านมา BWG ขายสินค้าแล้วเก็บเงินลูกค้าได้ 0.88 ครั้ง

– ถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละครั้งกินเวลาเท่าไหร่ก็เอา 90 คือจำนวนวันที่เราพิจารณางบการเงินในช่วงนั้นคือ 30 วัน x 3เดือน = 90 วัน แล้วเอา 90 ตั้งหารด้วย A/R Turnover ที่มีค่า 0.88 จะได้เท่ากับ 90 ÷ 0.88 = 102.24 วัน ค่านี้คือ “Day Receive” เป็นระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยว่าในแต่ละรอบที่ขายสินค้าได้นั้นกิจการใช้เวลาตามเก็บเงินกี่วัน ซึ่งเรามีเกณฑ์ว่าไม่ควรจะเกิน 90 วัน

 

เห็น A/R Turnover ที่ต่ำและ Day Receive ที่สูงอย่าง 102.24 วันแล้วรู้สึกไม่ดีจึงเปิดหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6 ดูพบว่าลูกหนี้การค้าจำนวน 424.14 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้า-ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน 143.29 ล้านบาท และ ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในกำหนดชำระ 217.96 ล้านบาท (รูปที่ 5) ทำให้รู้สึกเบาใจแต่วางใจไม่ได้ต้องตามดูต่อไปเรื่อยๆ

ScreenShot_20150619140439

– Inventory Turnover คือจำนวนรอบอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
Inventory Turnover = ต้นทุนสินค้าขาย(งบกำไรขาดทุน) ÷ สินค้าคงเหลือ(งบดุล)
= 231.91 ÷ 0
= ∞ รอบ

 

– Inventory Day คือระยะเวลาสต๊อกสินค้าของกิจการเพื่อดูว่ามีการสต๊อกวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตต่างๆจนได้เป็นสินค้าทั้งหมดกินเวลากี่วัน ให้เอาจำนวนวันที่เราสนใจ หารด้วย ค่าที่คำนวณได้จาก Inventory Turnover (หลักการคิดเหมือนกับ Day Receive) ดังนั้น Inventory Day = 90 ÷ ∞ = 0 วัน

 

– Interest Coverage Ratio ใช้ดูว่ากิจการมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย
Interest Coverage Ratio = [กำไรก่อนต้นทุนการเงินภาษีเงินได้ใน(งบกำไรขาดทุน) ÷ ต้นทุนทางการเงิน(ในงบกำไรขาดทุน)
Interest Coverage Ratio = 85.19 ÷ 7.66 = 11.12 เท่า

 

– D/E Ratio คืออัตราหนี้สินต่อส่วนทุนเพื่อวิเคราะห์วงเงินในการกู้ยืม
D/E Ratio = หนี้สินทั้งหมด(งบดุล) ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบดุล)
= 915.69 ÷ 1,999.28 = 0.45:1

 

คิด D/E Ratio ที่ 3:1 เท่า(สำหรับกิจการผูกขาด)

จึงสามารถขอกู้ได้อีก; (1,999.28 x 3) – 915.69 = 5,082.15 ล้านบาท
สรุปคำถามที่ 2 จากตัวเลขเงินสดที่มากถึง  500 ล้านบาท ทำให้เกิดความน่าสนใจว่า BWG จะมีโครงการลงทุนอะไรหรือไม่? แล้วถ้ามีโครงการนั้นคืออะไร?

ติดตามต่อได้ใน “BWG ในปัจจุบันตอนที่ 2/2 ”

กำพล อังศุเกษตร์