Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (5) ทรัพย์สินแบ่งออกได้เป็นสองประเภท

พงศกร : เฮียครับ ผมเข้าไปดูงบแสดงฐานะทางการเงินใต้หัวข้อทรัพย์สิน มันแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเห็นเขียนว่าทรัพย์สินหมุนเวียน อีกอันเขียนว่าทรัพย์สินไม่หมุนเวียน มันแตกต่างกันอย่างไรครับเฮีย

เฮียทวี : อันนี้เข้าใจง่ายๆ เลยทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ใช้งานหรือหมดประโยชน์หรือหมดอายุการใช้งานเชิงเศรษฐกิจภายใน 1 ปี พวกนี้ถือเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนครับ

ส่วนทรัพย์สินไม่หมุนเวียนมีอายุการใช้งานเชิงเศรษฐกิจมากกว่า 1 ปี หรือทรัพย์สินอะไรที่ไม่อยู่ในกลุ่มทรัพย์สินหมุนเวียนก็สามารถเอามาใส่ในกลุ่มทรัพย์สินไม่หมุนเวียนได้เลยครับ

พงศกร : แล้วทำไมเขาถึงต้องมีแยกกลุ่มด้วยครับเฮีย

เฮียทวี : อ๋อ นักลงทุนจะได้รู้ว่าทรัพย์สินที่บริษัทมีสามารถแปลงเป็นเงินสดเอาไปจ่ายหนี้ หนี้สินระยะสั้นได้หรือเปล่าหนะครับ

พงศกร : ขอบคุณมากครับเฮีย วันนี้รู้เรื่องเกี่ยวกับงบดุลมากขึ้นเยอะเลย