Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (3)

พงศกร : ผมพึ่งสังเกตเห็นบนหัวงบแสดงฐานะทางการเงินใต้ชื่องบมันมี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ณ ในที่นี้หมายความว่ายังไงหรือครับ ผมเลือนไปดูงบกำไรเบ็ดเสร็จกับงบกระแสเงินสดมันไม่ได้ใช้ ณ วันที่ … แบบงบแสดงฐานะทางการเงินหนิครับเฮีย เขาเขียนผิดหรือเปล่าครับ?

เฮียทวี : เอ็งนี้เริ่มซี้ซั้ว ที่เขาเขียนหนะถูกแล้ว

พงศกร : แบบนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินมันลงว่า ณ วันที่ …. หมายความว่ายังไงหรือครับเฮีย

เฮียทวี : มันหมายความว่าตัวเลขในงบแสดงฐานะทางการเงินจัดทำขึ้น ณ วันที่ ใดวันที่หนึ่งหนะสิ

อย่างงบการเงินที่พึ่งประกาศออกมาล่าสุดเป็นงบการเงินของวันที่ 30 กันยายน 2557 งบแสดงฐานะทางการเงินก็จะแสดงตัวเลข ทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ส่วนวันอื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงงบไม่ได้บอกเรา บอกตัวเลขวันเดียว ณ วันที่เขาออกงบเท่านั้น

พงศกร : อ๋อ มันหมายความแบบนี้นี่เอง ไม่น่าเฮียถึงบอกงบอื่นเล่นแร่ แปลธาตุได้ยกเว้นงบกระแสเงินสด แปลยากสุด ขอบคุณครับเฮีย