Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

ได้หุ้นเพิ่มทุนมาฟรี ตอน 4

ต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่ 1/5/58 สามารถเขียนอธิบายด้วยรูปภาพได้ ดังนี้

S__1614629

ใครสงสัยตรงไหนถามเข้ามา แล้วครั้งหน้าจะเขียนตอบทุกข้อสงสัย