SOS_038heroes feature-01

เหตุ 4 ข้อ หุ้นตัวใดมีโอกาสเทิร์นอราวด์ ตอนที่ 2

สาเหตุที่หุ้นจะเทิร์นอราวด์ข้อ 2) ได้แก่ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ ทำให้รายได้หลักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น หุ้นที่เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งในอดีตทำกิจการอื่นที่ไม่รุ่ง ดูไม่มีอนาคต แล้วได้เปลี่ยนแนวมาเป็นกิจการใหม่ที่มีอนาคต

SOS_038heroes-01

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ