ควาจริงไม่ลับ

เตรียมตัวที่จะเป็นคนรวย บทที่ 20 อาการของคนที่จะประสบความสำเร็จ (หนังสือ เฉพาะคนอยากทำธุรกิจ เล่ม 1)

นิพพานต้องเกิดท่ามกลางกองทุกข์ เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ

ความเข้าใจหรือปัญญาก็ต้องเกิดท่ามกลางปัญหาเหมือนกัน

ผมเฝ้าแกะรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกที่บอกเป็นนัยๆ ว่าพระพุทธเจ้ามีได้เป็นล้านๆ พระองค์ ก็คงมีความหมายว่า เมื่อคนคนหนึ่งเข้าใจความจริง คนคนนั้นก็กลายเป็น  พระเจ้าได้

พระเจ้าก็คืออริยบุคคลในศาสนาพุทธได้แก่ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และ พระอรหันต์

โสดาบันสามารถครองเรือน มีชีวิตคู่ ใช้เกณฑ์การละได้ในเรื่อง 3 เรื่อง ได้แก่ ละสักกายทิฏฐิ หรือการละความมีตัวมีตน มองทุกสิ่งที่แก่นแท้ของมัน เช่น เห็นน้ำไม่ใช่น้ำ แต่รู้ลึกซึ้งว่า มันเป็นไฮโดรเจน 2 ส่วน และออกซิเจน 1 ส่วน เห็นเงินก็ไม่ใช่เงิน แต่เห็นว่ามันเป็นกระดาษ เห็นคนก็ไม่ใช่คน แต่เห็นว่ามันเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ

การเห็นความจริงที่ไม่ได้ใช้ตามองนี้ทำให้คนไม่เกิดอาการหลง

อีกข้อที่โสดาบันละได้ คือละวิจิกิจฉาหรือละอาการลังเลสงสัยที่มีต่อความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ อย่างไม่สงสัยอีกต่อไปว่า ทำไม ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว ไม่สงสัยอีกต่อไปว่า ทำไมปัญญาจึงเป็นเครื่องตรัสรู้ ไม่สงสัยอีกต่อไปว่า การค้นพบความจริง  ค้นพบได้ด้วยตัวเอง

การหยุดความลังเลสงสัยต้องอาศัยปัญญาที่เข้าใจความจริง เมื่อเข้าใจความจริงได้มากขึ้น ความลังเลสงสัยในจิตจะหมดไป คนจะรู้ว่าภารกิจของชีวิตคืออะไร รู้เรื่องที่ต้องกระทำกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าต้องทำอะไร รู้ว่าการใช้ชีวิตที่ถูกต้องต้องทำอะไรบ้าง

เรื่องสุดท้ายที่โสดาบันละได้ คือละอาการสีลัพพัตตปรามาส หรือเลิกพฤติกรรมเชื่อดวง เชื่อเส้นลายมือ เชื่อโหราศาสตร์ เชื่อดวงดาว เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่เป็นโสดาบันจะเชื่อปัญญาของตนเอง ว่าเป็นเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้

ผมทบทวนอดีตที่ผิดพลาดกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นใหม่ในวันนี้ รู้ซึ้งแล้วว่า ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาปัญญาของตนให้เข้าใจความจริงเรื่องเดียวกันกับการละอาการสามอาการที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นอริยบุคคลที่มีชื่อว่า โสดาบัน นั่นเอง

21