Head เจาะหุ้น

อดีตของ MLINK

อดีตของ MLINK

คำถามที่ 1 MLINK ทำกิจการอยู่ตลาดประเภทใดมีความเป็นมาอย่างไร
ตอบ จากเอกสารแบบ 56-1 พบว่า บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) (“MLINK”) ดำเนินกิจการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม และมีบริษัทย่อยในเครือเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการซ่อมโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเป็นนายหน้า ประมูลงานในภาครัฐและเอกชน พัฒนาและให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโมบายเซอร์วิสให้แก่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ลักษณะการประกอบกิจการ

แบ่งหน่วยธุรกิจหลักออกเป็น 2 กิจการ ได้แก่

1)  กิจการโทรศัพท์มือถือ   ธุรกิจหลักของบริษัท คือผู้จัดจําหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์มือถือโดยบริษัททําหน้าที่เป็นผู้จัดจําหน่าย (Distributor) อย่างเป็นทางการของโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Nokia โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

– การขายส่ง (Wholesale) โดยทําการจําหน่ายโทรศัพท์ทือถือและอปุกรณ์เสริมให้กับตัวแทนจําหน่ายภูมิ

ภาค (Micro Distributor) และบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ

 

-การขายปลีก (Retail) โดยทําการจําหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม โดยบริษัท ดำเนินงานในรูปแบบ Nokia Shop  จํานวน 11 สาขา และยังดำเนินการผ่านบริษัท ในเครือคือ บริษัท เทเลแม็กซ์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 9 สาขารวมทั้งได้รับสิทธิ์ในลักษณะ Franchise จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ให้ดําเนินงานภายในนามของ “Telewiz” เพื่อทําหน้าที่ให้บริการรับชําระค่าบริการโทรศัพท์ในระบบ Digital GSM Advance และ Digital GSM 1800 โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมในการรับชําระค่าบริการจากผู้ให้บริการและบริการด้านอื่นๆ เช่น งานบริการจดทะเบียนเลขหมายใหม่ เป็นต้น และในส่วนของบริษัทเองยังมีกิจการในลักษณะขายฝาก (Consignment) ผ่านช่องทางค้าปลีกเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยมีทั้งหมด87แห่ง
2) กิจการวิทยุสื่อสาร  ระบบวิทยุสื่อสาร “Trunked Radio” ซึ่งเป็นระบบวิทยุสื่อสารคมนาคมเฉพาะกิจที่ให้บริการเพื่อการสื่อสารที่ใช้เฉพาะกลุ่มเพื่อให้สามารถติดต่อกันได้ในกลุ่มคลื่นความถี่เดียวกัน

 

โครงสร้างของบริษัทในเครือ

  1. บริษัท เทเลแม็กซ์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด ประกอบกิจการตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์เสริมและให้บริการซ่อม โดย MLINK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99
  2. บริษัท เอ็ม ช็อป โมบาย จำกัด ประกอบกิจการ ศูนย์จำหน่าย นายหน้าและตัวแทนในลักษณะแฟรนไชส์ โดย MLINK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
  3. บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการพัฒนาและให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโมบายเซอร์วิสแก่ผู้ผลิตโทรศัพท์ โดย MLINK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99
  4. บริษัท เอ็ม ซีด เอเชีย จำกัด ประกอบกิจการรับออกแบบโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งบริการ อี-คอมเมิร์ทผ่านระบบอินเตอร์เน็ท โดย MLINK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

สรุป คำถามข้อ 1 จะเห็นว่า MLINK ทำกิจการอยู่ในตลาดแข่งขัน โดยในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าค่ายมือถือมีการนำเครื่องออกมาขายพ่วงด้วยโปรโมชั่นทำให้บรรดากิจการที่เป็นหน้าร้านต่างๆ ประสบความยากลำบากมากขึ้น รวมทั้ง แบรนด์ Nokia ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถกลับมาทวงตำแหน่งแชมป์ได้ในเร็ววัน ดังนั้นสำหรับผมเกิดความรู้สึกไม่ดีอย่างมาก และจินตนาการไปถึงงบการเงินของ MLINK ว่าหากมีกำไรคงจะเบาบางมากจากการแข่งขันที่สูง

กำพล อังศุเกษตร์