Head เจาะหุ้น

อดีตของ GPSC

เป็นระยะเวลาเกือบหนี่งปี ที่ผมได้รู้จักกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC สาเหตุนั้นก็มาจากการที่ผมสนใจติดตามข่าวของหุ้นตัวหนึ่งจึงทราบข่าวว่ามีการขายกิจการบางส่วนให้แก่ GPSC ซึ่งหลังจากนั้นผมก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ GPSC มาโดยตลอด เพราะ GPSC เป็นกิจการผูกขาดที่อยู่ในเครือของ ปตท. ที่เป็นเสาหลักด้านพลังงานของประเทศซึ่งทำให้ GPSC มีความน่าสนใจมาก และมาถึงปัจจุบันนี้กลางเดือนพฤษภาคม ปี 2558 เป็นกำหนดการณ์ที่ GPSC จะเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน [IPO] ซึ่งจากการเฝ้าติดตามก็พบว่ามีกระแสการตอบรับจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศอย่างมาก วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ GPSC โดยอาศัยหลักวิชาการเพื่อหาข้อสรุปในการตัดสินใจลงทุน GPSC เพื่อเป็นกรณีศึกษากันนะครับ

อดีตของ GPSC

คำถามที่ 1 GPSC ทำกิจการอยู่ตลาดประเภทใดมีความเป็นมาอย่างไร
ตอบ GPSC เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. (รูปที่ 1)โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 GPSC มีทุนจดทะเบียน 14,983,008,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 11,237,256,000 บาท ซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆ

ScreenShot_20150511141250

กิจการของ GPSC

1.กิจการด้านผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างทั้งในและต่างประเทศ

จากข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2557 GPSC มีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1,315 MW ไอน้ำ 1,345 ตัน/ชั่วโมง และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 2,080 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  โดยมาจาก

  • โรงผลิตสาธารณูปการ 1 (“CUP-1”) ตั้งอยู่ในนิคมฯเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นโรงไฟฟ้าแบบโคเจนเนอเรชั่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 226 MW ไอน้ำ 890 ตัน/ชั่วโมง และ น้ำเพื่ออุตสาหกรรม 720 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
  • โรงผลิตสาธารณูปการ 2 (“CUP-2”) ตั้งอยู่ในนิคมฯอาร์ไอแอล จังหวัดระยอง เป็นโรงไฟฟ้าแบบโคเจนเนอเรชั่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 113 MW ไอน้ำ 170 ตัน/ชั่วโมง และ น้ำเพื่ออุตสาหกรรม 510 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
  • โรงผลิตสาธารณูปการ 3 (“CUP-3”) ตั้งอยู่ในนิคมฯเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตไอน้ำ 280 ตัน/ชั่วโมง และ น้ำเพื่ออุตสาหกรรม 770 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
  • โรงไฟฟ้าศรีราชา เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 700 MW และ น้ำเพื่ออุตสาหกรรม 80 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (“CHPP”) GPSC ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 5 MW และน้ำเย็น 12,000 ตันความเย็น
  • บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (“RPCL”) GPSC ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 15 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 210 MW
  • บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอร์เรชั่น จำกัด (“BIG-1”) GPSC ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 29 MW และไอน้ำ 5 ตัน/ชั่วโมง
  • บริษัท สยามโซล่าร์ รีนิวเวเบิล จำกัด (“SSE1”) GPSC ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 32 MW

 

GPSC กับราคา IPO?     

       จากเอกสารข้อมูลสรุปข้อมูลส่วนที่ 1 หน้า 1 (รูปที่ 2)

ScreenShot_20150513165725

GPSC เสนอขายหุ้นจำนวน 374,575,200 หุ้น ที่ราคาเสนอขาย 27 บาท จากราคาพาร์ 10 บาท คิดเป็น 27 ÷ 10 = 1.7 เท่า หรือ ขายเกินราคาพาร์ “170%” โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ส่วนคือ

  1. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจำนวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท กรณีที่ขายหมดทั้งจำนวน GPSC ได้เงินทั้งสิ้น = 9,310,000 x 18 = 167,580,000 บาท

คิดเป็นส่วนล้ำมูลค่าหุ้น = 9,310,000 x (18-10) = 74,480,000 บาท

  1. เสนอขายต่อนักลงทุนจำนวนไม่เกิน 365,265,200 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 27 บาท กรณีที่ขายหมดทั้งจำนวน GPSC ได้เงินทั้งสิ้น = 365,265,200 x 27 = 9,862,160,400 บาท

คิดเป็นส่วนล้ำมูลค่าหุ้น = 365,265,200 x (27-10) = 6,209,508,400 บาท

จะทำให้ GPSC ได้เงินจากการเสนอขายหุ้น IPO = 167,580,000 + 9,862,160,400 =  10,029,740,400 บาท (ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย เพราะข้อมูลจะมีแจ้งให้ทราบภายหลังการ IPO )

 

สรุป คำถามข้อ 1 จากการที่เห็นจำนวนเงินที่ GPSC ต้องการเข้ามาระดมทุนในตลาดและการที่ GPSC ทำกิจการอยู่ในตลาดผูกขาดรวมถึงเป็นกิจการในเครือของกลุ่ม ปตท. ทำให้รู้สึกว่า GPSC นั้นเป็นหุ้นที่น่าสนใจเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ว่าแต่ราคาเสนอขายที่ 27 บาท “ถูกหรือแพง” คงยังต้องหาคำตอบ เพราะเราจะตัดสินใจโดยอ้างอิงจากราคาพาร์เพียงอย่างเดียวไม่ได้
ครั้งต่อไปเราจะมาวิเคราะห์งบการเงินของ GPSC

 

กำพล อังศุเกษตร์