Head เจาะหุ้น

อดีตของ CWT

อดีตของ CWT

คำถามที่ 1 CWT ทำกิจการอะไร อยู่ในตลาดประเภทใด

ตอบ CWT หรือ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2515 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.60 ล้านบาท โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 ดำเนินงานและบริหารโดยคนไทย ไม่มีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ

จากแบบ 56-1 ทำให้ทราบว่า CWT มีกิจการหลักอยู่ทั้งสิ้น 4 กิจการดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอกและบริการฟอกหนัง ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องหนังประเภทต่างๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด เป็นต้นโดยปัจจุบันอุตสาหกรรมส่งออกหนังและเครื่องหนังของไทยต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะผู้ผลิตจากประเทศจีน (รูปที่ 1)
1

2.ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ผลิตเป็นของเล่นสัตว์ในรูปแบบต่างๆตามความนิยมของตลาด สถานการณ์ในปัจจุบันสภาพการแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะมีสินค้าทดแทนเกิดขึ้นอีกหลายอย่าง เช่น ของเล่นพลาสติกและPVC (รูปที่ 2)

2

3.ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง ได้จากการนำหนังสัตว์ฟอกของบริษัทมาเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์หนัง, โซฟา ซึ่งมีทั้งกึ่งสำเร็จรูปและแบบสำเร็จรูป ปัจจุบันแม้จะมีสินค้าราคาถูกเข้ามาแข่งขันแต่ผู้ประกอบการในประเทศยังสามารถแข่งขันได้เนื่องจากตลาดยังคงใส่ใจเรื่องของคุณภาพของสินค้า

4.ผลิตภัณฑ์เบาะหนังสำหรับรถยนต์ ผลิตเป็นเบาะรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น เบาะนั่ง แผงข้างประตูหลัง หุ้มพวงมาลัย และหุ้มเกียร์ เป็นต้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ โดย CWT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

สรุป จากแบบ 56-1 หน้าที่ 8 (รูปที่ 3)เป็นโครงสร้างรายได้ของ CWT 3 ปีย้อนหลังแสดงให้เห็นว่ารายได้ของ CWT มีการถดถอยลง ซึ่งจากข้อมูลที่เราได้ศึกษาก็ไม่น่าแปลกใจเพราะ CWT ทำกิจการอยู่ในตลาดแข่งขันตรงนี้จึงทำให้รู้สึกไม่ดี

ScreenShot_20150605160026

ครั้งต่อไปเราจะมาดูงบการเงินของ CWT กัน

กำพล อังศุเกษตร์