Head เจาะหุ้น

อดีตของ BWG

อดีตของ BWG

คำถามที่ 1 BWG ทำกิจการอะไร อยู่ในตลาดประเภทใด

ตอบ BWG หรือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้านการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงและครบวงจร  ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ อย่างถูกวิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

บริษัท เบตเตอร์ เวิดล์ กรีน จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ทั้งในส่วนที่ไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) และที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) โดยมีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยระบบการให้บริการดังนี้

 

  1. ระบบการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย

                      เป็นระบบที่ดำเนินการตามมาตรฐานหลุมฝังกลบ ที่ผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อการประกอบกิจการฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ณ ศูนย์บริหารและจัดการ กากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย ระบบการปูพื้นหลุม (Lining) ตามมาตรฐานสากล  ระบบการทดสอบการรั่วซึมของวัสดุปูพื้นหลุมในระหว่างขั้นตอนของการปูพื้นหลุมระบบทดสอบแรงอัดของวัสดุปูพื้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ระบบการรวบรวมน้ำชะกาก(Leachate) ระบบท่อรวบรวมแก๊สที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบ ระบบการปิดคลุมหลุมฝังกลบ และการติดตามตรวจสอบตลอดอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบ

 

  1. ระบบการปรับเสถียรและการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย

                      ระบบปรับเสถียรเป็นระบบลดความเป็นพิษขององค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลฯ แต่ละชนิด  เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  ภายหลังจากลดค่าความเป็นพิษซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับสากล  สิ่งปฏิกูลฯ ก็จะถูกนำไปยังพื้นที่ของการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) เป็นแบบ Area& Trench Method  ซึ่งสะดวกต่อการควบคุมและการกำหนดพื้นที่ฝังกลบหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย มีระบบการปูพื้นหลุมแบบ Double Lining  มีระบบป้องกัน  ควบคุมและดูแลสิ่งปฏิกูลฯ  ที่นำมาฝังกลบอย่างเข้มงวด มีการดำเนินงานที่รัดกุม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง

 

  1. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (Waste Water Treatment)

บริษัทฯ ได้จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นในบริเวณศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี  ซึ่งมีการแบ่งแยกการดำเนินงานสำหรับน้ำเสียอันตราย และไม่อันตรายไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ระบบบำบัด  น้ำเสียชีวภาพ (Biological Treatment) และระบบบำบัดน้ำเสียเคมี (Chemical Wastewater Treatment) โดยระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ เป็นแบบทีละเท (Batch) สามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึงวันละ 450 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีระบบ Reverse Osmosis (RO)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

  1. ระบบการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน(Synthetic Fuel Blending) และวัตถุดิบทดแทน (Alternative Raw Material)

ระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบของเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทน  โดยการนำสิ่งปฏิกูลฯ ไปปรับคุณภาพ/องค์ประกอบที่เหมาะสม  ที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนให้แก่ เตาเผาอุณหภูมิสูง เตาเผาอุตสาหกรรม และเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลฯ อันตราย โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านพลังงานเป็นสำคัญ สามารถสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนให้แก่เตาเผาขยะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะของบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็น บริษัทย่อย อีกด้วย

 

  1. ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ (Refuse Derived Fuel)(RDF))
    บริษัทฯ ได้จัดสร้างระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ โดยการคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรม ประเภทเศษหนัง  กระดาษ เส้นใยต่างๆ, สิ่งทอ พลาสติก บรรจุภัณฑ์, วัสดุดูดซับ ยาง ฯลฯ  มีกำลังการผลิต 200 ตัน/วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง” “Refuse Derived Fuel” (RDF)      ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงบางประเภทได้  โดยมีคุณสมบัติที่มีค่าความร้อน (Heating Value)  ความชื้น ขนาด และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิง ป้อนหม้อไอน้ำ มีองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า หรือความร้อน

 

  1. ธุรกิจสนับสนุน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยต่างๆ ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการให้บริการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯในด้านต่างๆ ดังนี้

6.1 ธุรกิจการเป็นตัวกลาง (Broker) ในการรับของเสีย หรือสิ่งปฏิกูลฯไปบริหารและจัดการด้วยวิธีการ

ต่างๆ โดยมี บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด (“BWC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางดังกล่าว          โดย BWC จะทำหน้าที่ด้านการตลาดในการนำเสนอบริการ และให้คำแนะนำในการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่เหมาะสม เช่น การบำบัด  การนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  และการกำจัดแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

6.2 ธุรกิจการให้บริการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และด้านพลังงานทดแทน  โดยมี บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (“ETC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการ รวบรวมกากอุตสาหกรรม เพื่อนำมาผ่านกระบวนการให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่  การให้บริการปรึกษาทั้งด้านการกำจัดกากฯ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้  และระบบบำบัดน้ำเสียแก่โรงงานต่างๆ  ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทน  โดยการนำกากอุตสาหกรรมที่ผ่านกระบวนการแล้วมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

 

  1.                 ธุรกิจการบริหารจัดการด้านขนส่งของเสีย หรือสิ่งปฏิกูลฯ โดยมี บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์           ทรานสปอร์ต จำกัด (“BWT”) เป็นผู้ให้บริการ โดย BWT จะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการด้วยรถขนส่งของตนเอง รวมทั้งจัดหาและว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งภายนอกเพิ่มเติมด้วยตามความจำเป็น BWT จะเป็นผู้วางแผนและกำหนดเส้นทางการขนส่งทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด (Zero Accident) และมีมาตรการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Case) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยยึดหลักการสื่อสาร การประสานงาน และการปฏิบัติการที่รวดเร็ว ระหว่างพนักงานขับรถขนส่ง และทีมฉุกเฉิน (Emergency Teams)  ซึ่งเป็นหน่วยงานของ BWT  และหน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการและควบคุมสถานการณ์ เช่น หน่วยกู้ภัยประจำจังหวัดต่างๆ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หน่วย อปพร.) เป็นต้น  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ G