ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

ข้อมูลสำคัญเพื่อการวิเคราะห์หุ้น

บุญมี : จากการที่พี่อ่านข่าวในแต่ละวันเนี้ยน่ะ พี่รู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลย เปิดไปหน้าไหนก็เจอแต่ข่าวที่เป็นไปในทิศทางลบซะส่วนใหญ่น่ะ

รักษ์รวย : แล้วแบบนี้เราจะเชื่อมั่นหุ้นที่เราลงทุนอยู่ได้ยังไงละครับ

qq1

บุญมี : แล้วรักษ์รวยซื้อหุ้นเพราะอะไรละ ได้ทำการบ้านมาอย่างดีรึยังก่อนที่จะซื้อ

รักษ์รวย : แน่นอนครับ  ผมจะต้องติดตามข่าวสาร คิดวิเคราะห์จนกว่าจะแน่ใจว่าหุ้นตัวนี้จะไม่ทำให้ผมผิดหวัง  แต่บางครั้งบางที เราอาจจะลืมดูเรื่องบางเรื่องไปก็เป็นได้น่ะครับ

บุญมี : ถ้าอย่างนั้นเพื่อเสริมความมั่นใจ วันนี้เรามาทบทวนในเรื่องของการดูข้อมูลสำคัญเพื่อการวิเคราะห์หุ้นกันอีกสักทีดีมั้ย

รักษ์รวย : ดีมากเลยครับ

บุญมี : คนที่จะวิเคราะห์หุ้นให้เก่งจะต้องเป็นคนขยันอ่านกันให้มากๆ อย่างเช่น การอ่านรายงานประจำปีเป็นเรื่องที่หลายๆ คน มองข้ามไป อ่านไม่หมดบ้างละ ขี้เกียจอ่านบ้างละ ทั้งๆ ที่ข้อมูลสำคัญๆ อยู่ในรายงานประจำปีนี้หมดเลย

ซึ่งวันนี้เราจะมาเริ่มจากการเข้าสู่เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว  เราจะเลือกข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอดีต อันจะนำไปสู่การประเมินผลการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นข้อมูลที่เราต้องการจะประกอบไปด้วย  รายงานประจำปี งบการเงินประจำปี งบการเงินประจำไตรมาส และแบบฟอร์ม 56-1

ซึ่งวันนี้เราจะมาดูในส่วนแรกกันก่อน นั่นก็คือ รายงานประจำปี (Annual Report) จะเป็นข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งแสดงโครงสร้างการบริหารประจำปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วยสถานที่ตั้งและที่ติดต่อของบริษัทมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งจะช่วยเราในเรื่องของการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามไปยังส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทมหาชนหรือเข้าไปในเว็บไซด์ของบริษัทมหาชน รวมทั้งมีการให้ข้อมูลของกลุ่มบริษัทในเครือจากการแสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทแม่ ซึ่งทำให้เราทราบถึงความเป็นไปได้ของการขัดผลประโยชน์กัน เช่น หากบริษัทแม่มีสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทในเครือเพียง 50% ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขัดผลประโยชน์กันย่อมมากกว่าบริษัทที่บริษัทแม่ที่มีสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทในเครือถึง 100%
 2. ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท จะทำให้เรารู้จักบุคคลสำคัญของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่บริหารงาน กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลบุคคลอื่นๆ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น
 3. สาสน์จากประธาน แสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและการกำหนดทิศทางของธุรกิจในอนาคต
 4. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลังซึ่งประกอบไปด้วยงบกำไรขาดทุน งบดุล และอัตราส่วนทางการเงิน ทำให้เราทราบว่า บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรหรือไม่ มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินหรือไม่ มีผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างไร ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัททำให้เราสามารถพิจารณาได้ว่าบริษัทเป็นที่น่าสนใจต่อการลงทุนหรือไม่
 5. ลักษณะธุรกิจ ทำให้ทราบว่าบริษัทดำเนินธุรกิจประเภทใด มีฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายที่ใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง รวมทั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในบางครั้งอาจบอกถึงภาวะของอุตสาหกรรมและการแข่งขันทำให้สามารถประเมินแนวโน้มของธุรกิจได้
 6. โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยรายชื่อของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สัดส่วนการถือหุ้น และประเภทของธุรกิจในแต่ละบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าผู้บริหารมีกลยุทธ์ในการบริหารอย่างไร
 7. โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ทำให้เราทราบว่าบริษัทในเครือใดบ้างที่มีความสำคัญต่อรายได้
 8. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำให้เราทราบว่ากลุ่มบุคคลใดที่เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
 9. โครงสร้างการบริหารงาน (Organization Chart) ทำให้เราทราบถึงรูปแบบการบริหารงานและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งองค์กรที่มีโครงสร้างบริหารงานที่ดีจะต้องไม่มีการทับซ้อนเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งยังต้องเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกันอีกด้วย
 10. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในเรื่องของความโปร่งใส และความถูกต้องของงบการเงิน ย่อมแสดงถึงความน่าเชื่อถือของงบการเงินสามารถนำมาวิเคราะห์ได้
 11. รายงานของผู้สอบบัญชี จะให้ข้อสรุปว่างบการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือไม่ ตลอดจนประเมินความเหมาะสมของรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม งบการเงินดังกล่าวประกอบไปด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถจะนำวิเคราะห์ถึงความสามารถในการทำกำไร ความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และสภาพคล่องของกิจการ ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอันเป็นสาระสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท นโยบายการบัญชีที่สำคัญ อาทิเช่น การรับรู้รายได้ การตีมูลค่าของสินค้าคงเหลือ การประเมินมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปคือ รายงานประจำปีแสดงถึงข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งจะประกอบด้วย คณะผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท และผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 2 ปี ทั้งในรูปของงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น จนกระทั่งถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ดังนั้นการเข้าใจงบการเงินจะทำให้เราสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่าหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีหรือไม่

รักษ์รวย : พี่ไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนเนี้ย

บุญมี : หากใครต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านต่อได้ในหนังสือ เลือกหุ้น เล่นหุ้น ประเมินราคาด้วยด้วยตนเอง ของ อาจารย์ดุษิต จงสุทธนามณี ได้เลย หนังสือๆ ดีๆ ที่ต้องมีไว้อ่าน

รักษ์รวย : แบบนี้ผมจะต้องฝึกสมาธิให้สามารถอ่านหนังสือได้น