ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

สินทรัพย์ประเภทต่างๆ

ดำ :  ครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องสินทรัพย์ไปใช่ป่ะ

จุก : ใช่…สินทรัพย์มีกี่ประเภทจำได้มั้ย

ดำ :  สินทรัพย์ แบ่งออกได้ 2 ประเภทหลัก ดังนี้

 1. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เร็ว ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายใน ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี เช่น เงินสดหรือเทียบเท่า ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ฯลฯ
 2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ในครอบครอง ระยะยาว เกินกว่า 1 ปี รวมถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลิขสิทธิ์ สัมปทาน และ อื่นๆ

จุก :  สุดยอดเลย  จำได้เป๊ะ เหมือนก๊อปของอาทิตย์ที่แล้วมาวางเลยน่ะ ฮ่าๆๆๆๆ

ดำ : เอาน่า ….. วันนี้จุกบอกว่าจะสอนเราต่อ เรื่องของสินทรัพย์

จุก : โอเค..อย่างแรก ก่อนอื่นเรามาแยกกันก่อนว่า  สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีอะไรกันบ้าง

asset 27.08.58
สินทรัพย์หมุนเวียน + สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน = สินทรัพย์รวม

ดำ :  แล้วมันมีความหมายว่ายังไงบ้างล่ะ เราเดาออกได้บางตัวเท่านั้นแหละ

จุก : มา ..เรามาดูในฝั่งของสินทรัพย์หมุนเวียนกันก่อนน่ะ   โดยเริ่มจากบนลงล่าง ได้ดังนี้

 1. เงินสดหรือเทียบเท่า คือ เงินสดที่กิจการมีอยู่ในมือ เงินฝากธนาคารที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที เช่น เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือรายการเทียบเท่าที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
 2. เงินลงทุนชั่วคราว คือ เงินที่กิจการนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงหรือหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เพื่อหวังดอกผลหรือกำไรจากการลงทุนนั้น เช่น หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี เป็นต้น
 3. ลูกหนี้การค้า คือ เงินที่ลูกค้าค้างชำระสินค้าหรือบริหาร  นั่นหมายความว่า ลูกค้าเป็นหนี้กิจการของเรา
 4. เงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้น คือ เงินที่ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
 5. สินค้าคงเหลือ คือ สินค้าที่กิจการมีไว้เพื่อขาย หรือเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต เช่น งานระหว่างทำ วัตถุดิบ วัสดุต่างๆ เพื่อไปใช้ในการผลิตสินค้า
 6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ก็ได้แก่
  • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมายถึง เงินที่กิจการได้จ่ายไปก่อนเพื่อได้รับสินค้าและบริหารในอนาคต เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
  • รายได้ค้างรับ หมายถึง  รายได้ที่เกิดขึ้นแล้ว  แต่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงิน เช่น ค่าเช่าค้างรับ ค่าบริการค้างรับ เป็นต้น

ดำ : จดเกือบไม่ทัน  ต่อเลยละกันน่ะ

จุก : ต่อกันด้วย  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซื่งก็ได้แก่

 1. เงินลงทุนระยะยาว คือ เงินลงทุนที่กิจการมีความต้องการที่จะลงทุนระยะยาว เช่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน
 2. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งก็ได้แก่
  • ที่ดิน เป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานไม่จำกัด ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา
  • อาคารและอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักรต่างๆ เป็นสินทรัพย์ทีมีอายุการใช้งานจำกัด จึงต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
 3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง จับต้องไม่ได้ เช่น สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์ สัมปทาน ค่าความนิยม เป็นต้น
 4. สินทรัพย์อื่นๆ คือ สินทรัพย์อื่นที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น

ดำ : งั้นถ้ากิจการเรามีสินทรัยพ์เยอะๆ ก็ดีสิน่ะ

จุก : จะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกทั้งหมด 100%  คือ เราต้องมีข้อควรระวังให้ดูสักนิดหนึ่ง เพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะคิดเหมือนกับดำ คือ มีสินทรัพย์เยอะแล้วจะดี  แต่ในสินทรัพย์นั้นยังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่  และเมื่อมีมากๆ อาจจะเปลี่ยนกลับกลายเป็นผลเสียต่อกิจการก็ว่าได้

ดำ : อะไรเหรอดำ ทำไมเป็นแบบนั้นละ

จุก : ก็อย่างเช่น  ลูกหนี้การค้า ยังไงล่ะ ถ้ากิจการขายสินค้าแล้วแทบไม่ได้เงินสดเลย ได้เป็นแต่ลูกหนี้การค้า อาจทำให้ขาดสภาพคล่องได้ มีเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ หรือเสี่ยงต่อการที่ลูกหนี้จะไม่ชำระเงินก็เป็นได้ (หนี้สงสัยจะสูญ)

อย่างที่ 2 ก็คือ สินค้าคงเหลือ  สินค้าบางอย่างยิ่งเก็บไว้นานยิ่งทำให้มูลค่าลดลง เช่น สินค้าเทคโนโลยีที่มีมากเกินไป ก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเป็นสินค้าด้อยค่า หรือตกรุ่นได้ (ขายได้ราคาน้อยลงในอนาคต)

ดำ : อ่อ….เราเข้าใจแล้วละ  วันนี้รบกวนจุกแค่นี้ก่อนดีกว่า

จุก : ได้เลย  กลับไปทบทวนก่อนละกันน่ะ  เอาไว้ค่อยมาคุยกันใหม่

ดำ : ขอบใจมากๆ จุก