ควาจริงไม่ลับ

บทลงโทษ

เวลาเดินช้าเหลือเกินนับตั้งแต่ที่ได้เปิดจดหมายตราครุฑออกมาอ่านเมื่อเช้า ยามนี้ผมไม่สามารถข่มตาให้หลับได้ ทั้งๆ ที่ตอนนี้เป็นเวลาตี 2 กับอีก 10 นาที

ผมนอนในห้องแอร์ที่เย็นฉ่ำ พร้อมๆ กับความรู้สึกที่หวั่นไหว บรรยากาศในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับการนอนในห้องดับจิตดีๆ นี่เอง พรุ่งนี้ข่าวคงเผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ แล้วผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน

วงศ์ตระกูลของผมล่ะ พ่อแม่ที่จิตใจอ่อนไหว ที่เมื่อรู้ข่าวจะช็อคและตกใจกับข่าวขนาดไหน น้ำตาของคนแก่สองคนจะไหลพราก พวกท่านจะเผชิญหน้ากับสังคมได้อย่างไร

ส่วนลูกสาวผมล่ะ เธอจะถูกเพื่อนล้อ และอับอายขนาดไหน ลูกสาวจะรู้สึกอย่างไร เมื่อรู้ว่าพ่อเป็นคนโกง

จดหมายตราครุฑถูกหยิบมาอ่านดูอีกรอบ พร้อมๆ กับกองหนังสือกฎหมายที่วางอยู่ข้างตัว

“ท่านเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 243 (1)(2) และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ต้องระวางโทษตามมาตรา 296 มาตรา 275 และมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ตามลำดับ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

มาตรา 243 (ข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิด) ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์โดยรู้เห็น หรือตกลงกับบุคคลอื่นอันเป็นการอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าขณะใดขณะหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหลักทรัพย์นั้นได้มีการซื้อหรือขายกันมาก หรือราคาของหลักทรัพย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(2) ห้ามมิให้ผู้ใดโดยตนเองหรือ ร่วมกับผู้อื่นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะต่อเนื่องกัน อันเป็นผลทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทำดังกล่าวได้กระทำไปเพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่เป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของตน

มาตรา 244 (กรณีที่ถือว่าเป็นการอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดด้วย)

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดตาม มาตรา 243 (1) ด้วย

(1) ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้อและขายหลักทรัพย์นั้นยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน

(2) สั่งซื้อหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้ว ว่าตนเอง หรือผู้ซึ่งร่วมกันได้สั่งขายหรือจะสั่งขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกันและภายในเวลาใกล้เคียงกัน

(3) สั่งขายหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเอง หรือผู้ซึ่งร่วมกันได้สั่งซื้อ หรือจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกันและภายในเวลาใกล้เคียงกัน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

มาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

มาตรา 59 (การรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี)

ให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตาม มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ มาตรา 34 จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา 246 (การรายงาน การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์)

บุคคลใดได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการใดในลักษณะที่ทำให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ และไม่ว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์นั้นจะมีจำนวนเท่าใดในแต่ละครั้ง บุคคลนั้นต้องรายงานถึงจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าดังกล่าวต่อสำนักงานทุกครั้งที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการนั้น เว้นแต่ในกรณีการจำหน่ายที่ไม่มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือธุรกิจของกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

มาตรา 296 (บทกำหนดโทษบริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลใดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม)

ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 238 / มาตรา 239 / มาตรา 240 / มาตรา 241 หรือ มาตรา 243 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นๆ ได้รับไว้หรือพึงจะได้รับ เพราะการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 275 (บทกำหนดโทษผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่ไม่รายงานการถือหลักทรัพย์)

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กำหนดตาม มาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา 298 (บทกำหนดโทษผู้ที่ไม่รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์หรือที่ปฏิบัติฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าครอบงำกิจการ)

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 246 / มาตรา 247 / มาตรา 241 / มาตรา 248 /  มาตรา 249 / มาตรา 251 / มาตรา 252 / มาตรา 253 / มาตรา 254 / มาตรา  255 หรือ มาตรา 256 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตาม มาตรา 247 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

บทลงโทษ