Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

ถูกหลอก ตอน 5

มีคำถามจากลูกศิษย์เล่าเรื่องมาซะยืดยาว บอกว่าได้ไปอ่านกรณีศึกษาในตำราที่เรียนกันใน MBA เขียนเล่ามาถึงขนาดอ่านแล้ว ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง แต่ผมก็แกะรอยทำความเข้าใจ จนเขียนแผนภาพออกมาได้ ตามภาพข้างล่างนี้

 

ถูกหลอกตอน5

ตอนท้ายใต้แผนภาพ คือ คำถามที่ในตำราถามว่า ก. , ข. , ค. จะเอาเงินทุนที่เจ๊งไปกลับคืนได้อย่างไร

ฝากนักเรียนทำการบ้าน และตอบคำถามข้อนี้ด้วย