SOS_056heroes feature-01

ด่านแรกของการเล่นหุ้น แม้ไม่รู้ทฤษฎีการประเมินราคาหุ้น ก็ไม่เป็นไร แต่ต้องรู้เรื่องงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน

ถาม : เรื่องการคาดการณ์ E ผมสอบถามจากเพื่อนที่เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายคน ทุกคนบอกว่า ต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องงบการเงิน ซึ่งผมเองก็เรียนมาในปริญญาตรี แต่ในตอนนั้น ผมไม่ได้สนใจ ไม่ได้ตั้งใจเรียน และไม่นึกเลยว่า ในอนาคตวิชาบริหารการเงินจะจำเป็นมากขนาดนี้
ตอบ : วิชาบริหารการเงิน สอนเรื่องงบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อดูว่าผู้บริหารของกิจการบริหารกิจการได้ดี มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ค่าอัตราส่วนต่างๆ สามารถสะท้อนฝีมือการบริหารกิจการได้

SOS_056heroes-01

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ