ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จุก : อ้าว…..ดำ  เจอตัวพอดีเลย นึกแล้วว่าต้องอยู่บ้าน

ดำ : มีอะไรด่วนหรือเปล่า ถึงต้องมาหาเราถึงที่บ้านอ่ะ

จุก : ไม่มีอะไรหรอก  ก็ปกติดำจะไปหาเราที่บ้านเวลานี้อยู่ประจำ วันนี้เห็นหายไปนึกว่าไม่สบายหรือเปล่า

ดำ : อ่อ..ไม่มีอะไร ที่วันนี้ช้า เราเพิ่งช่วยพ่อทำงานเสร็จ…แล้วก็อาบน้ำแต่งตัว กำลังจะเดินไปหาจุกอยู่พอดีแหละ

จุก : จริงสิ….วันนี้เรามีอะไรมาให้ดูด้วย  เราปริ้นจาก www.set.or.th มาให้ดำดูเป็นตัวอย่างน่ะ

เป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  จำกัด (มหาชน)  ดำเคยเห็นหรือเปล่า

1 2

ดำ : เรายังไม่เคยเปิดไปดูถึงนี่เลย  เราก็ดูเฉพาะงบดุลที่จุกสอนเราไปเท่านั้นแหละ

จุก : งั้นดีเลย …วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกัน

ดำ :  ได้เลย  ไหนลองอธิบายมาสิ

จุก : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Profit and Loss Statement)  หรือในชื่อเดิมว่า งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)  ซึ่งหมายถึง  งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามี รายได้ ( Revenues) และ ค่าใช้จ่าย (Expenses) เป็นเท่าใด  สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งวด 3 เดือน หรือ 1 ปี  มันก็คือ   รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไร (ขาดทุน)  นั่นเอง  ถ้ารายได้มากกว่า ค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ก็คือ กำไรสุทธิ (Net Profit)  แต่ถ้าใจตรงกันข้าม  รายได้ น้อยกว่า ค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ก็คือ ขาดทุน (Net Lost) นั่นเอง  “ ต่อเลยน่ะ ”

เรามาดูในส่วนแรก คือ ส่วนของรายได้

  1. รายได้ (revenue) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบบัญชีโดยเกิดขึ้นจากการที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติ หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น โดยไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและรายการกำไร

1.1      รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (revenue from or revenue from rendering services) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกร้องให้ชำระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็นเงินได้ ทั้งนี้ให้แยกแสดงเป็นรายได้หลักแต่ละประเภท เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ เป็นต้น

1.2      รายได้อื่น (other income) หมายถึง รายได้จากการดำเนินงานนอกจากที่กำหนดไว้ข้อ 1.1 รวมถึงผลกำไรอื่น เช่น กำไรจากการขายเงินลงทุน ผลกำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น

ต่อมาในส่วนที่  2 ก็คือ  ส่วนของ ค่าใช้จ่าย

  1. ค่าใช้จ่าย (expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบบัญชี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ  หรือการลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง โดยที่ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กับเจ้าของและรายการขาดทุน

2.1      ต้นทุนขายและหรือต้นทุนการให้บริการ (costs of sales or cost of services) หมายถึง ต้นทุนของสินค้า สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายไปเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย โดยแยกแสดง เป็นต้นทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 1.1 เช่น ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ต้นทุนของการให้บริการ เป็นต้น

2.2      ค่าใช้จ่ายในการขาย (sellingeexpenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย

2.3      ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (administrative expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการอันเป็นส่วนรวม

2.4      ค่าใช้จ่ายอื่น (other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนอกจากค่าใช้จ่ายข้างต้นทั้งนี้ให้รวมถึงขาดทุนอื่น เช่น ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินอาคาร อุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน

  1. กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (profit (loss) before finance costs and income tax expenses) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย แต่ก่อนหักต้นทุนเงินลงทุนทางการเงินและก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
  2. ต้นทุนทางการเงิน (finance costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สินของกิจการ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน เป็นต้น
  3. กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (profit (loss) before income tax expense) หมายถึง กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หักด้วย ต้นทุนทางการเงิน หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
  4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (income tax expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่คำนวณขึ้น
  5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss)) หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หักด้วย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

ดำ : ทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี้ย จุก เราจะดำหมดได้ยังไง

จุก : จดสิครับดำ…….อีกนิดเดียวจะจบละ  นั่นก็คือ ถ้าเรามองภาพรวมของกำไรสุทธิ ก็จะมีลักษณ์แบบนี้

4

 

จุก : เอาละ วันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าน่ะดำ  เดี๋ยวดำจะลืมซะหมด

ดำ : ดีมากเลยจุก แค่นี้เราแทบจะจำไม่หมดจริงๆ น่ะเนี้ย ขอบคุณครับ