ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

งบกระแสเงินสด

จุก : ต่อจากครั้งที่แล้วเลยน่ะดำ

ดำ : วันนี้จะสอนเรื่องอะไรต่อเหรอ

จุก : วันนี้จะมาคุยเรื่องงบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด หรือ (Cash Flow Statement) ก็หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ทำให้นักลงทุนทราบถึงสภาพคล่องของกิจการ และกระแสเงินสดที่ไหลเวียนในกิจการ

Untitled

 

ดำ :  กิจกรรมการลงทุน, กิจกรรมดำเนินงาน, กิจกรรมการจัดหา  มันคือยังไงเหรอจุก

จุก : คือแบบนี้ กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)  หมายถึง  กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ, กิจกรรมการลงทุน (Investing Activities) หมายถึง การได้มาและจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นๆ ที่ไม่กระทบการดำเนินงาน, ส่วนกิจกรรมการจัดหา (Financing Activities)  หมายถึง  กิจกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรายการในส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืม

ดำ : ฟังแล้วยังดูงง งง อยู่น่ะ

จุก : เดี๋ยวจะอธิบายต่อน่ะ แต่ก่อนจะอธิบายต่อ ขอให้ความหมายของ กระแสเงินสด, เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด ก่อนละกัน

–  กระแสเงินสด  หมายถึง การไดมาหรือใชไปของเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินสด

–  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝาก ประเภทที่ต้องจายคืนใหเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว

–  รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง  เงินทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง  ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ โดยไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ  โอเคน่ะ

ดำ : โอเคครับ เข้าใจแล้วครับ

จุก : มาต่อกันที่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน หมายถึง กระแสเงินสดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ เป็นผลมาจากรายการต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุน  สะท้อนถึงเงินสดที่แท้จริงจากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกันกับ สินทรัพย์หมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียน เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างรายการในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ให้ดู ซึ่งก็ได้แก่

กระแสเงินสดเข้า

  • เงินสดรับจากการขายสินค้าและการให้บริการ
  • เงินสดรับจากรายได้ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายได้อื่น
  • เงินสดรับจากลูกค้า หรือ ได้รับชำระหนี้จากลูกค้า

กระแสเงินสดออก

  • เงินสดจ่ายให้ผู้ขายสินค้าและบริการ
  • เงินสดจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน
  • เงินสดจ่ายให้เจ้าหนี้การค้า

แบบนี้เป็นต้น ซึ่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ควรจะมีค่าเป็นบวก ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า  กิจการมีรายได้และได้รับเป็นเงินสด

 

55

ดำ : แล้ววัตถุประสงค์ของการจัดทำงบกระแสเงินสดล่ะ

จุก : ในส่วนของวัตถุประสงค์ของงบกระแสเงินสด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงบกระแสเงินสด ใช้เพื่อการวิเคราะหในเรื่องต่อไปนี้

  1. เพื่อทราบรายละเอียดการรับและจายเงินสดของรอบระยะเวลาบัญชี
  2. ถ้าใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสด ประกอบกับงบการเงินอื่นจะให้ดูข้อมูลที่ทําให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินในต่างๆ ได้ดังนี้

2.1 ความสามารถในการหาเงินสดในอนาคต

2.2 ความสามารถของกิจการที่จะปฏิบัติตามขอผูกพัน ในการจ่ายชําระหนี้และ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลและความจําเป็นในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก

2.3 สาเหตุของผลต่างระหวางกําไรสุทธิและเงินสดสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน

2.4 ผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการจากรายการลงทุน ทั้งที่เป็นเงินสดและมิใช่เงินสด และจากรายการจัดหาเงินทุน ในรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อใช้ขยายกิจการ

2.5 ทำให้ทราบผลต่างระหว่างกําไรสุทธิและเงินสดสุทธิ

พอเข้าใจมั้ยดำ ?

ดำ : โอเคเลย …ต่อเลยมั้ย

จุก :  วันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าน่ะ  เรื่องต่อไปเราจะมาต่อกันที่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  ไว้เจอกันครั้งหน้าน่ะ

ดำ : โอเค  ขอบคุณมากน่ะจุก แล้วเจอกัน