12755104_927439234004364_8039937_o

งบการเงินเรื่องง่าย ตอน การวิเคราะห์แนวนอน

 

การวิเคราะห์แนวนอน

การวิเคราะห์แนวนอนเป็นการวิเคราะห์ผลการการดำเนินงานฐานะการเงินของกิจการ อาจจะแสดงให้เห็นหลายๆ ปี ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง บางครั้งเรียกว่า การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวหรือความเจริญเติบโตของกิจการว่าเป็นอย่างไร โดยมีสูตรการคำนวนดังนี้

13214644_10206389169395804_879712977_o

โดยเราจะมีตัวอย่างการคำนวณการวิเคราะห์แนวนอน  ของบริษัทสมานมิตร จำกัด  ดังนี้

13223461_10206389169355803_2058323567_o

13230782_10206389251997869_434374721_o

 

สำหรับการวิเคราะห์ร้อยละของรายการแต่ละรายในงบดุลของ บริษัทสมานมิตร จำกัด จะเห็นว่า สินทรัพย์หมุนเวียนมีแนวโน้มลดลงในปี 25X2 เท่ากับ 10%  เมื่อเทียบจากปี 25X1  ซึ่งเป็นปีฐาน  สำหรับ  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ก็มีที่เพิ่มขึ้นและลดลง  ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สินทรัพย์รวมทั้งหมดแล้ว แสดงว่าบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดในปี 25X2  มีอัตราเพิ่มขึ้นเท่ากับ 19.76 %  จากปี 25X1  ซึ่งหมายความว่าบริษัทสมานมิตร จำกัด  กำลังขยายกิจการส่วนด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  เห็นได้ว่าบริษัทมีนโยบายจัดหาเงินทุนจากบุคคลภายนอกในปี 25X2  เพิ่มขึ้นเท่ากับ 28.14% ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเท่ากับ 14.24% เท่านั้น

13227908_10206389198356528_820940121_n

จากตัวอย่างการวิเคราะห์ร้อยละของรายการแต่ละรายการในงบกำไรขาดทุน ยอดขายของปี 25X2 มียอดเพิ่ทขึ้นจากปี 25X1 ซึ่งเป็นปีฐาน เท่ากับ 25% และต้นทุนขายในปี 25X2 ได้เพิ่มขึ้นตมยอดขายเท่ากับ 71.43%  ถ้าพิจารณาแล้วต้นทุนขายจะมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ยอดขายเพิ่มจึงเป็นสาเหตุให้กำไรสุทธิในปี 25X2  มีอัตราลดลงจากปี 25X1  เท่ากับ 45%   โดย Trend Analysis  เป็นการคำนวณหาร้อยละของแนวโน้มของงบการเงินหลายๆ ปี โดยให้ปีหนึ่งปีใดเป็นปีฐานและให้ข้อมูลของปีฐาน เท่ากับ 100%  และแสดงข้อมูลปีอื่นๆ เป็นเปอร์เซ็นต์ของปีฐาน ข้อควรระวังของการคำนวณอัตราร้อยละโดยเทียบจากปีฐานคือจะต้องแน่ใจว่าปีฐานเป็นปีที่มีการดำเนินงานปกติ มิฉะนั้นจะทำให้การตีความผิดพลาดได้

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm