ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ดำ : มาแล้ว  ..มาตามสัญญา  วันนี้จุกสัญญากับเราว่า จะสอนรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงิน โดยแยกประเภทต่างๆ

จุก : เดี๋ยวน่ะ …เราสัญญากับดำไว้เหรอ  ไปสัญญาตอนไหน

ดำ : เอาน่ะ..สัญญาสิ  เราจำได้  มาเลยๆ เราพร้อมเรียนแล้ว ส่วนประกอบงบการเงิน ประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน,  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ,  งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เริ่มจากอันแรกก่อนเลย

จุก : ครั้งที่แล้วก็อธิบายไปแล้วนิ

ดำ : ยัง  ยังไม่ละเอียดพอ เอาอีก ทีละหัวข้อไปเลย

จุก : ก็ได้ ก็ได้  มาเริ่มกันที่ งบแสดงฐานะทางการเงิน ครั้งที่แล้วบอกไปแล้วว่า บอกให้ทราบถึงสถานะของกิจการ  หรือ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน  ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินนั้น ชื่อเดิมชื่อว่า  งบดุล (Balance Sheet) ถ้าจะให้ความหมายอย่างละเอียด ก็หมายถึง งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน คืออะไร

ดำ : สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

จุก : เก่งมาก  เราก็สมมติว่า ดำกับเราตกลงจะลงทุนเปิดร้านขายขนมครกกัน

  1. โดยตอนเริ่มต้นเราตกลงกันว่าจะซื้ออุปกรณ์ทำขนม  5,000 บาท  ค่าตกแต่งร้าน 4,000 บาท และเก็บเงินสดไว้ใช้หมุนเวียนอีก 1,000 บาท รวมแล้วเป็นเงินลงทุนที่ 10,000 บาท 10,000 บาทนี่แหละเรียกว่า  “ สินทรัพย์ ”
  2. ดำกับเราตกลงกันว่า จะร่วมหุ้นกันคนละ 4,000 บาท ก็จะรวมกันได้ 8,000 บาท  อันนี้เรียกว่า “ ส่วนของเจ้าของ ” หรือ “ ทุน ”
  3. จะเห็นว่ายังเหลืออีก 2,000 บาทที่ยังขาดอยู่ ยังไม่ครบ 10,000 บาท แต่เราไม่มีตังค์แล้วต้องทำยังไง เราก็เลยไปขอกู้เงินจากธนาคารมาอีก 2,000 บาท  ตรงนี้เรียกว่า “ หนี้สิน ”

สรุปแล้ว  สินทรัพย์ = การร่วมทุนกัน + การไปกู้มา  ดังตารางตัวอย่างนี้

ff

ดำ :  ชัดเจนมาเลยจุก  เยี่ยมเลย

จุก :  สินทรัพย์ (Asset) ก็หมายถึง  ทรัพยากรที่มีอยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต เช่น สิทธิการเช่าที่ดิน  แม้ว่าที่ดินที่กิจการใช้ดำเนินงานจะไม่ได้เป็นเจ้าของเอง แต่ก็ถือเป็นสินทรัพย์ เพราะเข้าเกณฑ์ในการจัดเป็นสินทรัพย์

  1. อยู่ในความควบคุมกิจการ – กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินนี้ได้ ตราบที่ยังเป็นผู้เช่าอยู่
  2. เป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต – กิจการได้ทำการเช่าที่ดินนี้ ตั้งแต่ก่อนหน้า
  3. ได้รับประโยชน์ในอนาคต – เมื่อกิจการยังเช่าที่ดินนี้อยู่ สามารถใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ เช่น ใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน โกดังเก็บของ หรือ ให้สิทธิในการเช่าต่อ เป็นต้น

ดำ : ต่อเลย ต่อเลย

จุก : สินทรัพย์ แบ่งออกได้ 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1.  สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถแปลงเป็นเงินสดได้เร็ว ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายใน ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เช่น เงินสดหรือเทียบเท่า ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ฯลฯ

2.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ในครอบครอง ระยะยาวเกินกว่า 1 ปี รวมถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลิขสิทธิ์ สัมปทาน และ อื่นๆ

เอาไว้วันต่อไปเราจะดูว่าสินทรัพย์ในแต่ละประเภทนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก็แล้วกันน่ะดำ

ดำ : ขอบใจมากเลยจุก วันนี้เราขอไปทบทวนเรื่องราวของวันนี้ให้ก่อนละกัน แล้วจะมาขอความรู้ใหม่น่ะ

จุก : ด้วยความยินดีครับผม