12755104_927439234004364_8039937_o

เกณฑ์ 10 ข้อ การคัดเลือกหุ้นพื้นฐานดี

ในช่วงที่ผ่านมาในคอลัมน์ครูพักลักจำในตอน หุ้นหน้า 1 หลายครั้งได้เขียนถึงการใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้น 10 ข้อ เพื่อหาหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี วันนี้เราจะมาดูถึงที่มาที่ไปและวิธีการคำนวณในสูตรต่างๆ ทั้ง 10 ข้อนะครับ โดยใช้ตัวอย่างจากคอลัมน์หุ้นหน้า 1 เมื่อวันอังคารน่ะครับ

  1. อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit Margin) > 20% ค่าที่ได้ 37.40 %

อัตรากำไรขั้นต้นหาได้จากสมการดังนี้

อัตรากำไรขั้นต้น /  ยอดขาย  × 100   =  %

 

  1. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) > 10% ค่าที่ได้ 29.93 %

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน หาได้จากสมการดังนี้

กำไรจากการดำเนินงาน  /  ยอดขาย × 100  = %

 

  1. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) > 5% ค่าที่ได้ 18.44 %

อัตรากำไรสุทธิ หาได้จากสมการดังนี้

กำไรสุทธิ / ยอดขาย × 100 =  %

x1-x2

X2 ก็คือปีปัจจุบัน X1 ก็คือปีที่ผ่านมา  เช่น  (X2 ปี 2558)  –  (X1 ปี 2557) / X1 ปี 2557 * 100

  1. อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) > 10% ค่าที่ได้ 47.73 %

อัตราการเติบโตของรายได้ หาได้จากสมการดังนี้

รายได้ปี 2 – รายได้ปี 1 / รายได้ปี 1 × 100  = %

 

  1. การเติบโตของกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Growth) > 10 % ค่าที่ได้ 44.61 %

การเติบโตของกำไรจากการดำเนินงาน หาได้จากสมการดังนี้

กำไรจากการดำเนินงานปี 2 – กำไรจากการดำเนินงานปี 1 / กำไรจากการดำเนินปี 1 × 100 = %

 

  1. การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Growth) > 10 % ค่าที่ได้ 50 %

การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้น หาได้จากสมการดังนี้

กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2 – กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 1 /  กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 1 × 100 = %

 

  1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) > 2 เท่า ค่าที่ได้ 4.09 เท่า

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน หาได้จากสมการดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน  = เท่า

 

  1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) > 1 เท่า ค่าที่ได้ 4.09 เท่า

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  หาได้จากสมการดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ / หนี้สินหมุนเวียน = เท่า

 

  1. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) < 1 เท่า ค่าที่ได้ 0.14 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หาได้จากสมการดังนี้

หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น = เท่า

 

  1. ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) > 15 % ค่าที่ได้ 21.55 %

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น หาได้จากสมการดังนี้

กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น × 100 = %

 

นี่ก็คือสูตรการคำนวณต่างๆ ของเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้น 10 ข้อที่ท่านสนใจ โดยการให้คะแนนจากทั้งหมด 10 ข้อ ว่าจะผ่านไปได้กี่ข้อโดยใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ตามด้วย เช่นว่า หากมีเกณฑ์ที่ไม่ผ่านมากกว่าผ่านนั้น เกณฑ์ที่ไม่ผ่านนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับกิจการการดำเนินงานของหุ้นตัวนั้นๆ หรือไม่อย่างไร พร้อมหาเหตุและผลให้กับทุกๆ ข้อด้วย พร้อมกับการดูหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่ท่านนำมาคำนวณในที่นี้ด้วย เพราะจะทำให้ท่านเข้าใจผลลัพธ์ที่คำนวณได้มากขึ้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำไปต่อยอดโดยการคัดแยกประเภทของหุ้นตามตลาดแต่ละประเภทหรือใช้เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นของปีเตอร์ลินซ์ในการตัดสินใจเลือกหุ้นต่อไปได้  การจะเลือกลงทุนในหุ้นซักตัวจะต้องมีหลายเหตุผลประกอบกัน นักลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนตัดสินใจลงทุนน่ะครับ

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm