12755104_927439234004364_8039937_o

เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน

สืบเนื่องจาก เนื้อหาของบทความในครูพักลักจำ ตอน หุ้นหน้า 1 (วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559) ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของเทคนิคที่ใช้ในการช่วยการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  โดยเราเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแนวตั้ง หรือ (Vertical Analysis) มาใช้ในการวิเคราะห์ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า Common Size ผู้เขียนเกรงว่าหลายท่านที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการบัญชีมาก่อน อาจจะเข้าใจได้ยากหรือยังไม่รู้จัก Common Size อาจจะต้องการคำอธิบาย (เพราะผู้เขียนก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการบัญชีหรือการเงินมาก่อนเช่นกัน) ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูความหมายของคำว่า Common Size รวมถึงวิธีการคิดคำนวณกันน่ะครับ

โดยเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินมี 3 วิธี ได้แก่

  1. การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)
  2. การวิเคราะห์แนวนอน ( Horizontal Analysis)
  3. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ( Financial Ratio Analysis) ข้อ 3 นี้น่าจะคุ้นเคยกันที่สุด เพราะใช้บ่อยที่สุด

การวิเคราะห์แนวตั้ง  คือ การวิเคราะห์แบบแนวตั้งจะเป็นวิธีที่วิเคราะห์ถึงโครงสร้างของรายงานต่างๆ ในงบการเงินซึ่งจะแสดงยอดออกมาเป็นอัตราส่วนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขที่เป็นฐานอันเดียวกัน ในงบการเงินนั้นๆ ซึ่งบางครั้งเรียกวิธีนี้ว่า Common Size Statement  เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่างๆ แต่ละรายการกับยอดรวม โดยมีหลักคือ

งบกำไรขาดทุน =  กำหนดให้ค่าขายเป็น 100% คำนวณรายการทุกรายการในงบกำไรขาดทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าขาย

งบดุล  สินทรัพย์ = สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงกำหนดให้แต่ละด้านเท่ากับ 100 % คำนวณรายการทุกรายการด้านสินทรัพย์ในงบดุลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวม และทุกรายการด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

นอกจากจะใช้วิธีวิเคราะห์รายการทุกรายการในงบดุลและงบกำไรขาดทุนแล้ว ในบางครั้งจะใช้วิเคราะห์รายการที่อยู่ในงบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบางกลุ่มที่สนใจก็ได้ เช่น เฉพาะกลุ่มสินทรัยพ์หมุนเวียน ซึ่งจะกำหนดให้ยอดรวมของสินทรัยพ์หมุนเวียนเป็น 100% และคำนวณรายการในสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละรายการเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์หมุนเวียน ดังนั้นจากการวิเคราะห์ Common Size ในงบดุล จะทำให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนของกิจการได้มาจากเจ้าหนี้หรือจากส่วนของผู้ถือหุ้นหากกิจการมีหนี้สินในอัตราส่วนร้อยละที่สูง หมายความว่ากิจการมีความเสี่ยงสูงและการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หรือเปรียบเทียบกับกิจการอื่นๆ โดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีทรัยพ์สินประเภทใดมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เช่น กิจการมีลูกหนี้หรือสินค้าคงเหลือน้อยกว่ากิจการอื่น โดยเฉลี่ยจึงทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการน้อยกว่ากิจการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มากกว่ากิจการอื่นๆ โดยเฉลี่ยซึ่งย่อมหมายความว่ากิจการมีสภาพคล่องน้อยกว่ากิจการอื่นๆ ได้

ตัวอย่าง เช่น  งบดุล บริษัท เกิดมารวย จำกัด (มหาชน)

COMMONSIZE 1

จากการวิเคราะห์ Common Size ทำให้เห็นโครงสร้างของรายการต่างๆ ในงบดุลและยังชี้ให้เห็นนโยบายของกิจการที่นำทุนของกิจการส่วนใหญ่มาลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 79% ในปี 2558 และ 72.06% ในปี 2557 ซึ่งย่อมหมายความว่ากิจการกำลังขยายธุรกิจ  เป็นต้น

 

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm