12755104_927439234004364_8039937_o

BV และ P/BV

มูลค่าหุ้นทางบัญชี

มูลค่าหุ้นทางบัญชีหรือ (Book Value Per Share) หรือเราเรียกสั้นๆ ว่า BV หมายความว่า มูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าทางบัญชีตามที่แสดงในงบการเงินของบริษัทต่อ 1 หุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าของกิจการในทางบัญชีจากการประเมินสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ซึ่งคำนวณได้จากการนำ สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม = ส่วนของผู้ถือหุ้น นั่นเอง โดยมีสูตรการคำนวณหา BV ได้ดังนี้   จับตัวเลขในงบการเงินตรง “ส่วนผู้ถือหุ้น” หาร “จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว”

BV

 

ตัวอย่างเช่น  บริษัท A มีส่วนของผู้ถือหุ้น 6,000,000 บาท และมีจำนวนหุ้น  100,000 หุ้น ก็จะหา BV ได้ดังนี้

BV2

 

และเมื่อเราได้ค่า BV หรือมูลค่าทางบัญชีมาแล้ว เราก็จะสามารถหาได้ว่า ราคาตลาดในปัจจุบัน ขึ้นไปเป็นกี่เท่าของมูลค่าที่แท้จริง สะท้อนให้เห็นถึงว่า ราคา ณ ปัจจุบัน ถูกหรือแพงได้เช่นกัน โดยการนำมาหา ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี  หรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า P/BV นั่นเอง

ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price to Book Value Ratio) หรือ P/BV  คือ อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้น  โดย P/BV จะบอกให้รู้ว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้น สูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี (BV) โดยคำนวณได้จาก

 

PBV

 

ตัวอย่างเช่น  หุ้น A มีราคาที่ 80 บาท มี มูลค่าทางบัญชีที่ 60 บาท  และหุ้น B มีราคาที่ 100 บาท มีมูลค่าทางบัญชี 100 บาท   เราก็จะสามารถหา P/BV ได้ดังนี้

PBV133

 

จากตัวอย่าง หุ้น B มีราคาที่สูงกว่าหุ้น A ก็จริง แต่หุ้น B มี P/BV ที่น้อยกว่าหุ้น A ฉะนั้นเราจะประเมินได้ว่า หุ้นที่มี P/BV น้อยกว่าเป็นหุ้นที่มีราคาถูกกว่าและเป็นหุ้นที่น่าลงทุนกว่า  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องพิจารณาข้อมูลอื่นอีกมากมายประกอบด้วยเพื่อประกอบกับการตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำ และไม่ผิดพลาด

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm