SOS_055heroes feature-01

การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ตอนที่ 5

หลังจากนั้นดูเฉลยจากการประกาศผลประกอบการ เฉลยจะทำให้เรารู้ความจริงมากขึ้นว่า ผิดเพี้ยนตรงไหนบ้าง หลังจากนั้นเราก็จะทำการปรับข้อมูลให้ถูกต้องมากขึ้น หลังจากนั้นผลประกอบการไตรมาสต่อมาก็ประกาศ ทำให้เรารู้ข้อมูลว่าที่มีการปรับไปแล้วนั้น โอเค 100% หรือยัง เราคาดการณ์ผิดตรงไหนอีก ที่ทำให้ E ของเราไม่ใกล้เคียง
SOS_055heroes-01

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ